Tilbud om andeler i TFO 2009

19.01.2010
I dag, 19.  januar, er det sendt ut tilbud om 38 nye utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel.

Tilbudene blir gitt etter at myndighetene har vurdert søknader fra 44 selskaper i Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2009.

Av de 38 utvinningstillatelsene er 25 lokalisert i Nordsjøen. 10 er i Norskehavet og 3 er i Barentshavet.

”Det er tydelig at oljeselskapene fortsatt vurderer det som interessant å lete etter olje og gass i modne områder. Spesielt er Nordsjøen attraktiv selv 40 år etter at Ekofisk ble funnet,” kommenterer Sissel Eriksen, direktør for leting i Oljedirektoratet.

Hun tror interessen blant annet skyldes at geologien er godt kjent, og at infrastrukturen er godt utbygget.

”Oljedirektoratet er svært fornøyd med TFO 2009. Norsk sokkel er attraktiv, og dette vil bidra til å holde leteaktiviteten på et jevnt høyt nivå. Dette er viktig for å finne ressurser i de modne områdene,” påpeker Eriksen.

Hun minner om at disse områdene har en tidskritisk infrastruktur, og at det haster med å utforske dem for at ressurspotensialet skal kunne realiseres.

Tolv av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser. Fem av disse grenser til funn/felt. Sju av de nye tillatelsene, alle i Nordsjøen, er delt stratigrafisk og gjelder bare for nivåer under/over en definert stratigrafisk grense.

42 selskaper får tilbud om andeler. Ingen av disse er nye aktører på norsk sokkel. 19 selskaper får tilbud om operatørskap. To av disse, Bridge Energy og Repsol Exploration Norge, har ikke vært operatør på norsk sokkel tidligere.

Det er knyttet forpliktelser til tilbudene. Myndighetene forutsetter at det bores tre faste brønner, alle i Nordsjøen (Statoil: 1, Noreco: 1 og Lundin: 1). Til 16 av utvinningstillatelsene er det stilt betingelser om ”drill or drop”. Det betyr at rettighetshaverne har mellom ett og tre år på seg til å beslutte om de ønsker å bore en brønn. Ønsker de ikke det, faller utvinningstillatelsen bort. Det er stilt krav om innsamling av ny seismikk i sju områder.

TFO 2009 ble utlyst 9. mars 2009. Ved søknadsfristen 15.september 2009 var det mulig å søke på et totalareal på 55.319 km2 fordelt på 227 blokker/deler av blokker. Av disse er 127 blokker/deler av blokker i Nordsjøen, 61 er i Norskehavet og 39 er i Barentshavet.

I den første TFO-runden i 2003 mottok myndighetene søknader fra 16 selskaper. Siden har antall søkere og søknader økt hvert år, og i TFO 2008 søkte hele 47 selskaper. Samtidig har det tilgjengelige arealet som omfattes av TFO-ordningen blitt utvidet i flere omganger og omfattet i TFO 2009 totalt 138.791 km2, som var uendret fra året før.


Se pressemelding fra Olje- og energidepartementet for detaljer om de utsendte tilbudene.


Kontaktpersonar i OD:

Astri Fritsen, tlf. 51 87 64 74
Bernt Egeland, tlf. 51 87 61 85