Tilbud om andeler i TFO 2010

18.01.2011
I dag, 18. januar, er det sendt ut tilbud til 39 selskaper om 50 nye utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel.

Tilbudene blir gitt etter at myndighetene har vurdert søknader fra 41 selskaper i Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2010.

Av de 50 utvinningstillatelsene er 31 lokalisert i Nordsjøen, 17 i Norskehavet og 2 i Barentshavet. 18 av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser. Sju av disse grenser til funn/felt.  Seks av de nye tillatelsene er delt stratigrafisk og gjelder bare for nivåer under/over en definert stratigrafisk grense.

Av selskapene som søkte får 39 tilbud om andeler i minst én utvinningstillatelse. 22 av selskapene får tilbud om operatørskap. To av disse, Edison International og Spring Energy, har ikke vært operatør på norsk sokkel tidligere.

”Det er flott at nye operatører kommer til. Det viser at selskapene utvikler seg og at aktørbildet blir bredere. Dette er viktig for å få utforsket de modne områdene på sokkelen godt,” sier letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet.

Myndighetene knytter forpliktelser til tilbudene. Det er stilt krav om innsamling av ny seismikk i seks områder, og det skal bores tre faste brønner: To i Nordsjøen (Statoil og Talisman) og én i Norskehavet (Wintershall). Til de øvrige utvinnings­tillatelsene er det stilt betingelser om ”drill or drop”. Det betyr at rettighetshaverne har mellom ett og tre år på seg til å beslutte om de ønsker å bore en brønn. Hvis de ikke ønsker det, faller utvinningstillatelsen bort.

TFO 2010 ble utlyst 19. februar 2010. Ved søknadsfristen 15. september 2010 var det mulig å søke på et totalareal på 84.854 kvadratkilometer fordelt på 306 blokker. Dette var 30.000 kvadratkilometer mer enn ved søknadsfristen året før. Økningen skyldes både areal som er blitt tilbakelevert i løpet av året, og utvidelse av arealet som omfattes av TFO-ordningen.

Fra den første TFO-runden i 2003 er TFO-arealet blitt utvidet i flere omganger og omfattet i TFO 2010 totalt 162.826 kvadratkilometer. Det var en økning på 22.600 kvadratkilometer fra året før.

Sissel Eriksen er godt fornøyd med resultatene av TFO-ordningen. Den bidrar ifølge henne til at modne områder på norsk sokkel blir utforsket bedre og raskere. Nye aktører med nye ideer og nye letemål har gitt flere nye funn i gamle områder. Det er gjort funn i rundt 40 prosent av de mer enn 60 brønnene som er boret i utvinningstillatelser tildelt under TFO-ordningen, og mer enn 180 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter er hittil påvist.

Ordningen gjør også at industrien er sikret jevn tilgang på leteareal, og at areal blir levert raskere tilbake. Nær 100 tidligere tildelte TFO-tillatelser er tilbakelevert, og arealet derved gjort tilgjengelig for nye aktører.


Kontaktpersoner i OD:

Astri Fritsen, tlf. 51 87 64 74
Bernt Egeland, tlf. 51 87 61 85