Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2011 (TFO 2011) - utlysning

11.03.2011
Olje- og energidepartementet har 11.mars 2011 lyst ut TFO 2011, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for TFO 2011 er onsdag 14. september 2011 klokken 12. Tildeling forventes ved årsskiftet 2011/2012.


Søkbart areal

De forhåndsdefinerte områdene (TFO-arealene) er utvidet med flere blokker og deler av blokker siden TFO 2010. Dette gjelder for Nordsjøen og Norskehavet. Det kan søkes på alle blokker eller deler av blokker innenfor de forhåndsdefinerte områdene som ikke er konsesjonsbelagt ved søknadsfristens utløp. Det betyr at alt areal som leveres tilbake i perioden mellom utlysning og søknadsfristen anses som utlyst ved tidspunkt for tilbakelevering. Arealet inkluderes fortløpende i det forhånds­definerte området på ODs interaktive faktakart, se lenker under. Kart over søkbart areal i forhåndsdefinerte områder ved utlysningstidspunkt:

 Kart 


Lenker:

 

Hvordan søke i TFO 2011

Hvert selskap som søker om utvinningstillatelse i TFO 2011 skal sende inn følgende til myndighetene:

  1. Søknadsbrev fra selskapet, vedlagt informasjon om selskapet
  2. Søknad(er)

1.    Søknadsbrev og informasjon om selskapet

Formelt søknadsbrev med oversikt over alle de søknadene selskapet er med på, både individuelt og som deltaker i gruppesøknad(er), sendes eller innleveres sammen med selskaps­informasjonen i ett eksemplar til Olje- og energi­departementet og ett eksemplar til Oljedirektoratet innen søknadsfristen. Selskapsinformasjonen skal vedlegges elektronisk på en CD/DVD.

Se veiledning 1 for mal for søknadsbrev og veiledning 2 for hva selskapsinformasjonen skal inkludere.

Søknadsgebyr:

Det skal innbetales et søknadsgebyr på 109 000 NOK for hver søknad til TFO 2011, også for søknad om tilleggsareal. Når flere selskaper går sammen i en AMI/gruppe for å søke om en utvinnings­tillatelse er dette én søknad. Ett av gruppemedlemmene besørger da samlet innbetaling av gebyr. Innbetaling gjøres til Oljedirektoratet, kontonr.: 7694.05.00326 og merkes ”TFO2011_(blokknr)”. Kopi av kvittering vedlegges søknadsbrevet fra selskapet.


2.   
Søknad(er)

Søknad om utvinningstillatelse i TFO 2011 sendes eller leveres i ett eksemplar til Olje- og energidepartementet og i to identiske eksemplarer til Oljedirektoratet. Søknaden skal leveres både elektronisk på CD/DVD og i papirkopi (perm). Se veiledning 3 for hva søknaden skal inneholde.


Veiledninger 

  1. Veiledning for søknadsbrev fra selskap TFO 2011
  2. Veiledning for selskapsinformasjon TFO 2011
  3. Veiledning for søknad om utvinningstillatelse TFO 2011


Skjemaer som skal fylles ut: 

 

Annen søknadsinformasjon:

Tilgjengelige data:


Kontaktpersoner i OD
:

Janka Rom tlf. 51 87 67 75 (koordinator)
Bernt Egeland tlf. 51 87 61 85 (søknad)
Hogne Tungland tlf. 51 87 63 79 (selskapsinformasjon)