Tilbud om andeler i TFO 2011

17.01.2012
I dag, 17. januar, er det sendt ut tilbud til 42 selskaper om 60 nye utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel.

Tilbudene blir gitt etter at myndighetene har vurdert søknader fra 43 selskaper i Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2011.

Av de 60 utvinningstillatelsene er 34 lokalisert i Nordsjøen, 22 i Norskehavet og 4 i Barentshavet. 15 av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser. To av de nye tillatelsene er delt stratigrafisk og gjelder bare for nivåer under/over en definert stratigrafisk grense.

Av selskapene som søkte får 42 tilbud om andeler i minst én utvinningstillatelse. 27 av selskapene får tilbud om operatørskap. Tre av disse, Valiant, Bayerngas og PGNiG, har ikke vært operatør på norsk sokkel tidligere.

”Selskapene viser stor interesse for arealet som er tilgjengelig i TFO. I noen områder var det stor konkurranse i årets runde. Det var generelt et høyt nivå på søknadene, og nesten alle som søker får tildeling, sier Sissel Eriksen, letedirektør i Oljedirektoratet.

Myndighetene knytter forpliktelser til tilbudene. Det er stilt krav om innsamling av ny seismikk i elleve områder, og det skal bores syv faste brønner: Fem i Nordsjøen (GDF Suez, Lundin, Statoil, Total), én i Norskehavet (Faroe) og én i Barentshavet (Det norske). Til de øvrige utvinnings­tillatelsene er det stilt betingelser om ”boring eller tilbakelevering”. Det betyr at rettighetshaverne har mellom ett og tre år på seg til å beslutte om de ønsker å bore en brønn. Hvis de ikke ønsker det, faller utvinningstillatelsen bort.

Fra den første TFO-runden i 2003 er TFO-arealet blitt utvidet i flere omganger og omfattet i TFO 2011 totalt 186 300 kvadratkilometer. TFO 2011 ble utlyst 11. mars 2011. Ved søknadsfristen 14. september 2011 var 108 433 kvadratkilometer av totalarealet omsøkbart. Dette var 23 500 kvadratkilometer mer enn ved søknadsfristen året før. Økningen skyldes både areal som er blitt tilbakelevert i løpet av året, og utvidelse av arealet som omfattes av TFO-ordningen.

Sissel Eriksen mener TFO-ordningen fungerer godt og etter intensjonen. Raskere omsetning av areal fører til en stabil leteaktivitet.

Ordningen gjør også at industrien er sikret jevn tilgang på leteareal, og at areal blir levert raskere tilbake. Rundt 125 tidligere tildelte TFO-tillatelser er tilbakelevert, og arealet derved gjort tilgjengelig for nye aktører.


Kontaktpersoner i OD:

Janka Rom, tlf. 51 87 67 75
Even Gillebo, tlf. 51 87 64 04