Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2012 (TFO 2012) - Utlysing

30.03.2012
Olje- og energidepartementet har 30. mars 2012 lyst ut TFO 2012, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. 


Søknadsfrist

Søknadsfrist for TFO 2012 er torsdag 6. september 2012 klokken 12. Tildeling forventes i løpet av første kvartal 2013.


Søkbart areal

De forhåndsdefinerte områdene (TFO-arealene) er utvidet med flere blokker og deler av blokker siden TFO 2011. Dette gjelder for Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Det kan søkes på alle blokker eller deler av blokker innenfor de forhåndsdefinerte områdene som ikke er konsesjonsbelagt ved søknadsfristens utløp. Det betyr at alt areal som er godkjent tilbakelevert i perioden mellom utlysning og søknadsfristen anses som utlyst ved søknadsfrist. Tilbakelevert areal inkluderes fortløpende i det forhånds­definerte området på ODs interaktive faktakart, se lenker under. Kart over søkbart areal i forhåndsdefinerte områder ved utlysningstidspunkt:

 

Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2012 (TFO 2012) - Utlysing


Lenker:


Hvordan søke i TFO 2012

Hvert selskap som søker om utvinningstillatelse i TFO 2012 skal sende inn følgende til myndighetene:

  1. Søknadsbrev fra selskapet, vedlagt informasjon om selskapet
  2. Søknad(er)


1. 
Søknadsbrev og informasjon om selskapet

Formelt søknadsbrev med oversikt over alle de søknadene selskapet er med på, både individuelt og som deltaker i gruppesøknad(er), sendes eller innleveres sammen med selskaps­informasjonen i ett eksemplar til Olje- og energi­departementet og ett eksemplar til Oljedirektoratet innen søknadsfristen. Selskapsinformasjonen skal vedlegges elektronisk på en CD/DVD.

Se veiledning 1 for mal for søknadsbrev og veiledning 2 for hva selskapsinformasjonen skal inkludere.


Søknadsgebyr:

Det skal innbetales et søknadsgebyr på 109 000 NOK for hver søknad til TFO 2012, også for søknad om tilleggsareal. Når flere selskaper går sammen i en AMI/gruppe for å søke om en utvinnings­tillatelse er dette én søknad. Ett av gruppemedlemmene besørger da samlet innbetaling av gebyr. Innbetaling gjøres til Oljedirektoratet, kontonr.: 7694.05.00326 og merkes ”TFO2012_(blokknr)”. Kopi av kvittering vedlegges søknadsbrevet fra selskapet.


2. 
Søknad(er)

Søknad om utvinningstillatelse i TFO 2012 sendes eller leveres i ett eksemplar til Olje- og energidepartementet og i to identiske eksemplarer til Oljedirektoratet. Søknaden skal leveres både elektronisk på CD/DVD og i papirkopi (perm). Se veiledning 3 for hva søknaden skal inneholde.


Veiledninger


Skjemaer som skal fylles ut


Annen søknadsinformasjon:


Tilgjengelige data:


Kontaktpersoner i OD
:

Janka.Rom@npd.no  tlf. 51 87 67 75 (koordinator)

Even.Gillebo@npd.no tlf. 51 87 64 04 (søknad)

Hogne.Tungland@npd.no  tlf. 51 87 63 79 (selskapsinformasjon)