Tilbud om andeler i TFO 2013

21.01.2014
I dag, 21. januar, sendes det ut tilbud til 48 selskaper om 65 nye utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel.

Tilbudene sendes ut etter at myndighetene har vurdert søknader fra 50 selskaper i Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2013.

Av de 65 utvinningstillatelsene er 38 i Nordsjøen, 19 i Norskehavet og 8 i Barentshavet. 17 av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser. Ti av de nye tillatelsene er delt stratigrafisk og gjelder bare for nivåer under/over en definert stratigrafisk grense.

I år var det rekordmange selskaper som søkte på tilgjengelig areal.

”Det er tydelig at oljeselskapene fortsatt vurderer det som interessant å lete etter olje og gass i modne områder,” sier Sissel Eriksen, direktør for leting i Oljedirektoratet.

Interessen var størst for nordlige del av Nordsjøen og midtre del av Norskehavet.

”Vi ser at det er utført mye godt arbeid i de fleste søknadene, og noen har lagt fram veldig interessante letekonsepter”, kommenterer Eriksen.

”Det var generelt et høyt nivå på søknadene, og nesten alle som har søkt i TFO 2013 får tildeling.”

Hun tror interessen blant annet skyldes at geologien er godt kjent, og minner om at mange av disse områdene har en tidskritisk infrastruktur. Derfor haster det med å utforske nærområdene for at ressurspotensialet skal kunne realiseres.

Av selskapene som søkte får 48 tilbud om andeler i minst én utvinningstillatelse. 29 av selskapene får tilbud om operatørskap. Petoro vil delta som andelshaver og forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i 12 utvinningstillatelser.

Myndighetene knytter forpliktelser til tilbudene. Det er stilt krav om innsamling av ny seismikk i 11 områder og der skal bores en fast brønn i sørlige Nordsjø. Til de øvrige utvinnings­tillatelsene er det stilt betingelser om ”boring eller tilbakelevering”. Det betyr at rettighetshaverne har mellom ett og tre år på seg til å beslutte om de ønsker å bore en letebrønn. Hvis de ikke ønsker å bore letebrønn, faller utvinningstillatelsen bort.

Fra den første TFO-runden i 2003 er TFO-arealet blitt utvidet flere ganger og omfattet i TFO 2013 totalt 199.054 kvadratkilometer, en utvidelse på 860 kvadratkilometer fra TFO 2012. TFO 2013 ble utlyst 15. februar 2013. Ved søknadsfristen 11. september 2013 var 103.029 kvadratkilometer av totalarealet omsøkbart. Letedirektør Sissel Eriksen mener TFO-ordningen fungerer godt og etter intensjonen. Industrien har forutsigbare rammer, og myndighetene oppnår målet om raskere omsetning av areal og stabil leteaktivitet.


Kontaktpersoner i OD:

Maria Juul, tlf. 51876140
Even Gillebo, tlf. 51876404