Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2014 (TFO 2014) - Utlysning

03.04.2014
Olje- og energidepartementet har 3. april 2014 lyst ut TFO 2014, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for TFO 2014 er tirsdag 2. september 2014 klokken 12. Tildeling forventes i løpet av første kvartal 2015.

Søkbart areal

De forhåndsdefinerte områdene (TFO-arealene) er siden TFO 2013 utvidet med seks blokker i Norskehavet og tre blokker i Barentshavet. Det kan søkes på alle blokker eller deler av blokker innenfor de forhåndsdefinerte områdene som ikke er konsesjonsbelagt frem til 3 måneder før søknadsfristens utløp. Det betyr at alt areal som er godkjent tilbakelevert i perioden mellom utlysning og frem til tre måneder før søknadsfristen anses som utlyst ved søknadsfrist. Tilbakelevert areal inkluderes fortløpende i det forhåndsdefinerte området på ODs interaktive faktakart frem til 2. juni 2014, se lenker under.

Kart over søkbart areal i forhåndsdefinerte områder ved utlysningstidspunkt:

TFO 2014 - utlysning

 

Lenker:


Hvordan søke i TFO 2014

Hvert selskap som søker om utvinningstillatelse i TFO 2014 skal sende inn følgende til myndighetene:

  1. Søknadsbrev fra selskapet, vedlagt informasjon om selskapet
  2. Søknad(er)


1. Søknadsbrev og informasjon om selskapet

Formelt søknadsbrev med oversikt over alle de søknadene selskapet er med på, både individuelt og som deltaker i gruppesøknad(er), sendes eller innleveres sammen med selskaps­informasjonen i ett eksemplar til Olje- og energi­departementet og ett eksemplar til Oljedirektoratet innen søknadsfristen. Selskapsinformasjonen skal vedlegges elektronisk på en DVD/minnepenne.

Se Veiledning for søknadsbrev fra selskap TFO 2014  for mer informasjon om hva søknadsbrevet skal inneholde og Veiledning for selskapsinformasjonen TFO 2014 for detaljer om selskapsinformasjon.


Søknadsgebyr:

Det skal innbetales et søknadsgebyr på 116.000 NOK for hver søknad til TFO 2014, også for søknad om tilleggsareal. Når flere selskaper går sammen i en AMI/gruppe for å søke om en utvinnings-tillatelse er dette én søknad. Ett av gruppemedlemmene besørger da samlet innbetaling av gebyr. Innbetaling gjøres til Oljedirektoratet, kontonr.: 7694.05.00326 og merkes ”TFO2014_(blokknr)”. Kopi av kvittering vedlegges søknadsbrevet fra selskapet.


2. Søknad(er)

Søknad(er) om utvinningstillatelse i TFO 2014 leveres til Olje- og energidepartementet på DVD/minnepinne. Søknad(er) til Oljedirektoratet leveres både i elektronisk format på DVD/minnepinne og i to identiske eksemplarer i papirkopi (perm).

Se veiledning for søknad om utvinningstillatelse TFO 2014.


Veiledninger


Skjemaer som skal fylles ut


Annen søknadsinformasjon:


Tilgjengelige data:


Kontaktpersoner i OD: