Tilbud om andeler i TFO 2014

20.01.2015
I dag, 20. januar, sendes det ut tilbud til 43 selskaper om 54 nye utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel.

Tilbudene sendes ut etter at myndighetene har vurdert søknader fra 47 selskaper i Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2014.

Av de 54 utvinningstillatelsene er 34 i Nordsjøen, 16 i Norskehavet og 4 i Barentshavet. 17 av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser. Fem av de nye tillatelsene er delt stratigrafisk og gjelder bare for nivåer under/over en definert stratigrafisk grense.

Denne gangen er det rekordmange søknader på tilgjengelig areal. Vi kan glede oss over at oljeselskapene fremdeles ser potensialet i norsk sokkel og satser hardt i modne områder, sier Sissel Eriksen, direktør for leting i Oljedirektoratet.

«Interessen er størst for områder i midtre del av både Nordsjøen og Norskehavet, blant annet som en konsekvens av funnene 6406/12-3 S (Pil) og 6406/12-3 A (Bue) i Norskehavet. Selskapene har søknader som jevnt over viser en meget høy kvalitet».

Hun forteller at de aller fleste selskapene får uttelling for hardt arbeid og har fått tildeling i TFO 2014.

Det er en fordel at geologien er såpass godt kjent, selv om det fremdeles kan dukke opp overraskelser, ifølge letedirektøren:

«I mange av disse områdene er det eksisterende felt som er i slutten av sin produksjon, med infrastruktur som kan utnyttes. Dermed er det viktig at vi får utforsket arealene rundt slik at mulige ressurser ikke går tapt.»

Av selskapene som søkte får 43 tilbud om andeler i minst én utvinningstillatelse. Petoro vil delta som andelshaver og forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i elleve utvinningstillatelser.

Myndighetene knytter forpliktelser til tilbudene. Det er stilt krav om innsamling av ny seismikk i fem områder, og det skal bores tre faste brønner. Til de øvrige utvinningstillatelsene er det stilt betingelser om ”boring eller tilbakelevering”. Det betyr at rettighetshaverne har mellom ett og tre år på seg til å beslutte om de ønsker å bore en letebrønn. Hvis de ikke ønsker å bore letebrønn, faller utvinningstillatelsen bort.

Fra den første TFO-runden i 2003 er TFO-arealet blitt utvidet flere ganger.  TFO 2014 omfatter totalt 202.486 kvadratkilometer, en utvidelse på 3432 kvadratkilometer fra TFO 2013. TFO 2014 ble utlyst 3. april 2014. Ved søknadsfristen 2. september var det mulig å søke om 109.205 kvadratkilometer av totalarealet.

Letedirektør Sissel Eriksen konkluderer med at TFO-ordningen fungerer etter intensjonen. Den gir industrien forutsigbare rammer og myndighetene oppnår stabil leteaktivitet og får realisert de tilgjengelige ressursene til beste for landet.

Kontaktperson i OD:
Even Gillebo, tlf. +47 51 87 64 04