Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2015 (TFO 2015) - Utlysning

21.04.2015
Olje- og energidepartementet har 21. april 2015 lyst ut TFO 2015, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for TFO 2015 er onsdag 02. september 2015 klokken 12. Tildeling forventes i løpet av første kvartal 2016.

Søkbart areal

De forhåndsdefinerte områdene (TFO-arealene) er siden TFO 2014 utvidet med 35 blokker i Norskehavet og 11 blokker i Barentshavet. Det kan søkes på alle blokker eller deler av blokker innenfor de forhåndsdefinerte områdene. Blokker eller deler av blokker som blir ledige mindre enn 3 måneder før søknadsfristens utløp, vil ikke være omsøkbare. Det betyr at alt areal som er godkjent tilbakelevert i perioden frem til tre måneder før søknadsfristen anses som utlyst ved søknadsfrist. Tilbakelevert areal inkluderes fortløpende i det forhåndsdefinerte området på ODs interaktive faktakart frem til 02. juni 2015, tre måneder før innleveringsfristen. Se lenker under.

Kart over søkbart areal i forhåndsdefinerte områder ved utlysningstidspunkt:

Kart

Lenker:

Hvordan søke i TFO 2015

Hvert selskap som søker om utvinningstillatelse i TFO 2015 skal sende inn følgende til myndighetene:

  1. Søknadsbrev fra selskapet, vedlagt informasjon om selskapet
  2. Søknad(er)

1. Søknadsbrev og informasjon om selskapet

Formelt søknadsbrev med oversikt over alle de søknadene selskapet er med på, både individuelt og som deltaker i gruppesøknad(er), sendes eller innleveres sammen med selskaps­informasjonen i ett eksemplar til Olje- og energi­departementet og ett eksemplar til Oljedirektoratet innen søknadsfristen. Selskapsinformasjonen skal vedlegges elektronisk på en minnepinne.

Se Veiledning for søknadsbrev fra selskap TFO 2015 for mer informasjon om hva søknadsbrevet skal inneholde og Veiledning for selskapsinformasjonen TFO 2015 for detaljer om selskapsinformasjon.

Søknadsgebyr:

Det skal innbetales et søknadsgebyr på 119.000 NOK for hver søknad til TFO 2015, også for søknad om tilleggsareal. Når flere selskaper går sammen i en AMI/gruppe for å søke om en utvinnings-tillatelse er dette én søknad. Ett av gruppemedlemmene besørger da samlet innbetaling av gebyr. Innbetaling gjøres til Oljedirektoratet, kontonr: 7694.05.00326 og merkes ”TFO2015_(blokknr)”. Kopi av kvittering vedlegges søknadsbrevet fra selskapet.

2. Søknad(er)

Søknad om utvinningstillatelse i TFO 2015 sendes eller leveres i elektronisk format i ett eksemplar til Olje- og energidepartementet og i to identiske eksemplarer til Oljedirektoratet. Søknaden til Oljedirektoratet skal leveres både elektronisk på minnepinne og i papirkopi (perm).

Se veiledning for søknad om utvinningstillatelse TFO 2015.

Veiledninger

Skjemaer som skal fylles ut

Shapefiler som skal fylles ut:

Annen søknadsinformasjon:

Tilgjengelige data:

Kontaktpersoner i OD: