Tilbud om andeler i TFO 2015

19.01.2016
I dag, 19. januar, sendes det ut tilbud til 36 selskaper om 56 nye utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel.

Tilbudene sendes ut etter at myndighetene har vurdert søknader fra 43 selskaper i Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2015.

Av de 56 utvinningstillatelsene er 27 i Nordsjøen, 24 i Norskehavet og 5 i Barentshavet. 14 av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser. 5 av de nye tillatelsene er delt stratigrafisk og gjelder bare for nivåer under/over en definert stratigrafisk grense.

«Antall søknader har holdt seg rimelig konstant de siste årene. Vi kan glede oss over at oljeselskapene fremdeles ser potensialet i norsk sokkel og satser hardt i modne områder»

sier Sissel Eriksen, direktør for leting i Oljedirektoratet.

«Interessen har i år vært stor spesielt i Norskehavet. Selskapenes søknader viser jevnt over høy kvalitet og noen har fremlagt veldig interessante letekonsepter. De aller fleste selskapene får uttelling for hardt arbeid gjennom tildeling i TFO 2015»

«Det er en fordel at geologien er såpass godt kjent, selv om det fremdeles kan dukke opp overraskelser. I mange av disse områdene er det eksisterende felt som er i slutten av sin produksjon, med infrastruktur som kan utnyttes. Det er derfor viktig at vi får utforsket arealene rundt slik at mulige ressurser ikke går tapt.»

Av selskapene som søkte får 37 tilbud om andeler i minst én utvinningstillatelse. Petoro vil delta som andelshaver og forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i 13 utvinningstillatelser.

Myndighetene knytter forpliktelser til tilbudene. Det er stilt krav om innsamling av ny seismikk i 4 områder, og det skal bores 2 faste brønner. Til de øvrige utvinningstillatelsene er det stilt betingelser om ”boring eller tilbakelevering”. Det betyr at rettighetshaverne har mellom ett og tre år på seg til å beslutte om de ønsker å bore en letebrønn. Hvis de ikke ønsker å bore letebrønn, faller utvinningstillatelsen bort.

Fra den første TFO-runden i 2003 er TFO-arealet blitt utvidet flere ganger og omfattet i TFO 2015 totalt 220 635 kvadratkilometer, en utvidelse på 18 403 kvadratkilometer fra TFO 2014. TFO 2015 ble utlyst 21. april 2015. Ved søknadsfristen 02. september 2015 var 127 608 kvadratkilometer av totalarealet omsøkbart.

Letedirektør Sissel Eriksen mener TFO-ordningen fungerer godt og etter intensjonen. Industrien har forutsigbare rammer, og myndighetene oppnår målet om raskere omsetning av areal og stabil leteaktivitet.


Kontaktpersoner i OD:

Even Gillebo, tlf. +47 51 87 64 04/ Even.Gillebo@npd.no

Olvar Løvås, tlf. +47 51 87 61 90/ Olvar.Lovas@npd.no