Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2016 (TFO 2016) – Utlysning

17.03.2016
Olje- og energidepartementet har 17. mars 2016 lyst ut TFO 2016, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for TFO 2016 er tirsdag 06. september 2016 klokken 12. Tildeling forventes i løpet av første kvartal 2017.

Søkbart areal

De forhåndsdefinerte områdene (TFO-arealene) er siden TFO 2015 utvidet med 24 blokker i Norskehavet og 32 blokker i Barentshavet. Det kan søkes på alle blokker eller deler av blokker innenfor de forhåndsdefinerte områdene. Blokker eller deler av blokker som blir ledige mindre enn 3 måneder før søknadsfristens utløp, vil ikke være omsøkbare. Det betyr at alt areal som er godkjent tilbakelevert i perioden frem til tre måneder før søknadsfristen anses som utlyst ved søknadsfrist. Tilbakelevert areal inkluderes fortløpende i det forhåndsdefinerte området på ODs interaktive faktakart frem til 06. juni 2016, tre måneder før innleveringsfristen. Se lenker under.

Kart over søkbart areal i forhåndsdefinerte områder ved utlysningstidspunkt:
TFO 2016

 

Lenker:

Hvordan søke i TFO 2016

Hvert selskap som søker om utvinningstillatelse i TFO 2016 skal sende inn følgende til myndighetene:

  1. Søknadsbrev fra selskapet, vedlagt informasjon om selskapet
  2. Søknad(er)

1. Søknadsbrev og informasjon om selskapet

Formelt søknadsbrev med oversikt over alle de søknadene selskapet er med på, både individuelt og som deltaker i gruppesøknad(er), sendes eller innleveres sammen med selskaps­informasjonen i ett eksemplar til Olje- og energi­departementet og ett eksemplar til Oljedirektoratet innen søknadsfristen. Selskapsinformasjonen skal vedlegges elektronisk på en minnepinne.

Se Veiledning for søknadsbrev fra selskap TFO2016 for mer informasjon om hva søknadsbrevet skal inneholde og Veiledning for selskapsinformasjon TFO2016 for detaljer om selskapsinformasjon.

Søknadsgebyr:

Det skal innbetales et søknadsgebyr på 123.000 NOK for hver søknad til TFO 2016, også for søknad om tilleggsareal. Når flere selskaper går sammen i en AMI/gruppe for å søke om en utvinnings-tillatelse er dette én søknad. Ett av gruppemedlemmene besørger da samlet innbetaling av gebyr. Innbetaling gjøres til Oljedirektoratet, kontonr: 7694.05.00326 og merkes ”TFO2016_(blokknr)”. Kopi av kvittering vedlegges søknadsbrevet fra selskapet.

2. Søknad(er)

Søknad om utvinningstillatelse i TFO 2016 sendes eller leveres i elektronisk format i ett eksemplar til Olje- og energidepartementet og i to identiske eksemplarer til Oljedirektoratet. Søknaden til Oljedirektoratet skal leveres både elektronisk på minnepinne og i papirkopi (perm).

Se veiledning for søknad om utvinningstillatelse TFO 2016.

Veiledninger

Skjemaer som skal fylles ut

Shapefiler som skal fylles ut:

Annen søknadsinformasjon:

Tilgjengelige data:


Kontaktpersoner i OD:

Olvar.Lovas@npd.no  tlf. 51 87 61 90

Even.Gillebo@npd.no tlf. 51 87 64 04

Lars.Nag@npd.no tlf. 51 87 62 97 (selskapsinformasjon og finans)