Bakgrunnstall for noen av figurene i Fakta 2014

Last ned
Figur Figurtekst Format
1.6 Historisk produksjon av olje og gass, og prognose for produksjonen dei neste åra  PDF  Excel 
1.7 Historiske investeringar (investering i leiting er ikkje inkludert)  PDF  Excel 
4.1 Igangsette leitebrønnar på den norske kontinentalsokkelen 1970–2013 PDF Excel
4.4 Leitekostnader i utvinningsløyve i Nordsjøen etter storleiken på selskapa PDF Excel
4.5 Ressurstilvekst PDF Excel
4.7 Brutto reservetilvekst, olje 1983–2013 PDF Excel
4.8 Fordeling av oljeressursar og oljereservar i felt PDF Excel
4.9 Produksjonsutvikling for Ekofisk, Varg, Oseberg og Ula PDF Excel
4.10 Levetida for nokre felt PDF Excel
4.17 Norsk naturgasseksport i 2013 fordelt på leveransepunkt PDF Excel
4.19 CO2-utslepp frå petroleumsverksemda i 2012, fordelt på kjelder PDF Excel
4.20 Utslepp av CO2 frå petroleumssektoren i Noreg PDF Excel
4.21 Utslepp av NOx frå petroleumsverksemda PDF Excel
4.22 Utslepp av nmVOC frå petroleumsverksemda PDF Excel
4.23 Utslepp av kjemikaliar frå norsk petroleumsverksemd, fordelt på kjelder, 2012 PDF Excel
4.24 Totale utslepp av kjemikaliar frå norsk petroleumsverksemd PDF Excel
6.2 Produksjonsprognose for olje og gass PDF Excel

19.06.2014