Modne områder – og nye

Bente-Nyland
19.05.2009

De store feltene på norsk sokkel eldes. Det betyr et økt behov for løsninger for å øke utvinningsgraden. Hvis vi ikke handler raskt, blir store volumer med olje liggende igjen i reservoarene når felt stenges ned. Samfunnet risikerer at store verdier ikke blir realisert.

Oljedirektoratet ønsker å være en pådriver for nytenking og stadig teknologiutvikling innen økt utvinning (IOR). I en artikkel i denne utgaven beskrives eksempelvis flerkomponentsensorer brukt ved 4D-seismikk. Uttestingen har gitt gode resultater på Snorrefeltet i Nordsjøen. Nå vurderes videre utplassering av teknologien.

Utfordringen har vært – og er fortsatt – å få flyttet IORløsninger opp fra skrivebordene og ut til feltene på sokkelen. Det er først når IOR-løsninger tas i bruk i stor skala at vi virkelig kan si om dette har noe for seg.

Vi er opptatt av at tempoet økes for å kvalifisere ny teknologi før økt utvinning gjennom pilotprosjekter. Dette ikke minst fordi vi har et begrenset tidsvindu på flere av de store feltene på sokkelen.

Orkustofnun – den islandske parallellen til Oljedirektoratet – opplever spennende tider. Mer enn 40 år etter Norge utlyser våre naboer i vest sin første konsesjonsrunde med søknadsfrist i disse dager. Den islandske konsesjonsrunden er interessant for oss av minst to årsaker.

Den ene er at det utlyste Dreki-området berører begge lands kontinentalsokler. Norge og Island kan delta med en andel på inntil 25 prosent i petroleumsvirksomhet i den delen av samarbeidsområdet som ligger på det andre landets kontinentalsokkel.

Den andre er at området har geologiske fellestrekk med Vøringryggen i Norskehavet. Det er et av de lite utforskede områdene på norsk sokkel. Derfor er det knyttet betydelig usikkerhet til mulighetene for å finne olje og gass der. Islendingenes vilje til å utforske Dreki-området kan bidra til ny kunnskap som også kan komme til nytte på norsk sokkel.

Men det er langt fram. Reportasjen i denne utgaven viser en behersket stemning og en realisme i forhold til den alvorlige økonomiske situasjonen Island er kommet opp i.

Kartlegging av kontinentalsokkelen er også et mye diskutert tema i Norge.

I en begrenset periode på seks uker skal Oljedirektoratet gjennomføre den tredje og siste sommeren med innsamling av seismikk i områdene Nordland VII og Troms II. Resultatene fra disse innsamlingene danner grunnlag for en ny forvaltningsplan som skal behandles i Stortinget i 2010.

Oljedirektoratet har, sammen med en rekke involverte parter, kommet fram til mange tiltak for at både fiskerier og seismiske undersøkelser kan ha gode arbeidsbetingelser. Tiltakene gjelder for hele den norske sokkelen. Historien viser at dette er mulig når partene bruker fornuft.

Ett av tiltakene er obligatoriske kurs for fiskerikyndige. Den uavhengige rollen fiskernes representant om bord på seismikkfartøyene har, tydeliggjøres. Tilbakemeldingene fra de mer enn 80 som har fullført kursene i vår, har vært gode. De drevne fiskerikyndige som uttaler seg i reportasjen i denne utgaven av Norsk Sokkel mener det er rom for begge aktiviteter dersom det gis god informasjon tidligst mulig og at partene fører en løsningsorientert dialog ute på havet.

Nå arrangerer Oljedirektoratet også det første kurset for rettighetshaverne og seismikkselskapene. For oss er dette en naturlig oppfølging av kurset for de fiskerikyndige.

Det handler om å forstå sin egen rolle og å forstå den andre parten. Med økt gjensidig respekt så tror vi på en fredlig sameksistens mellom de to næringene.


Bente Nyland
oljedirektør