Sokkeldrypp

19.05.2009
Etter sju års forhandlinger med franske myndigheter er det inngått en oppdatert avtale om fiskale målinger av eksportgass fra norsk sokkel via Dunkerqueterminalen.

I mål med Europa

Foto: Gassco

Små målingsavvik på den store mengden norsk gass som strømmer gjennom terminalen i franske Dunkerque kan gi store økonomiske utslag. Derfor er det viktig å ha måleutstyret i orden. (Foto: Gassco)


Fra oljen og gassen forlater reservoarene til produktet leveres kundene i Europa, blir volumet målt flere ganger. Målingene danner grunnlag for inntekter, skatter og avgifter. Når avtalen med Frankrike endelig er på plass, så har Norge avtaler med alle nasjonene som er ”mottakshavn” for rørledninger med olje og gass fra Norge. Tidligere er det inngått avtaler om slike målinger med myndighetene i Storbritannia, Tyskland og Belgia.

Fiskale målinger – måling i forbindelse med kjøp og salg, samt beregning av skatter og avgifter – av mengde som produseres, transporteres, selges eller mengde gass som forårsaker utslipp av karbondioksid (CO2) er et teknisk fag der små avvik kan utgjøre store pengesummer. Målingene danner grunnlag for oljeselskapenes inntekter og for statens innkreving av selskapsskatt og CO2-avgift.

Eksport av gass fra norsk sokkel utgjorde alene nær 100 milliarder standard kubikkmeter i 2008. Med så store tall kan små avvik koste staten så vel som næringen, dyrt.

En typisk stor oljemålestasjon måler 75 000 fat per dag. Verdien av dette volumet – gitt en oljepris på 50 US-dollar – er 3,75 millioner dollar. En feilaktig måling på bare 0,25 prosent utgjør da 9400 US-dollar. Årlig representerer dette – med en valutakurs på 7 kroner – opp mot 25 millioner kroner.

Små avvik kan bli til store tall, ifølge Steinar Fosse som har ansvar for tilsyn med fiskal kvantumsmåling i Oljedirektoratet. Han nevner Dunkerque som eksempel. La oss si at det gjennom målestasjonen i Dunkerque daglig strømmer gass verdt 100 millioner kroner. En feilmåling på bare 0,5 prosent kan da utgjøre verdier for 15 millioner kroner hver måned.

Ansvaret for at olje- og gassmengdene måles forskriftsmessig ligger hos operatørene på sokkelen. Oljedirektoratet fører tilsyn med oljeselskapene for å sikre at de fiskale målingene holder påkrevd kvalitet. Fem ansatte i direktoratet arbeider med måleteknisk tilsyn. Fosse forteller at de prioriterer tilsyn ut i fra økonomisk betydning og tilsynshistorikk. Store petroleumsmengder får normalt tettest oppfølging.

Konkret betyr dette salgspunktene for olje og gass. Landanleggene på vestlandskysten, Mongstad, Kårstø, Sture, Kollsnes, Aukra og Melkøya, samt terminalene St Fergus i Skottland, Teesside i England, Dunkerque i Frankrike, Zeebrugge i Belgia og Emden/ Dornum i Tyskland er blant disse. I tillegg har måling ved lastebøyene på de store feltene i Nordsjøen og i Norskehavet høy prioritet.

 Spadestikk for nybygg


I januar 2011 flytter Oljedirektoratet inn i nye og mer tilpassede lokaler, vegg i vegg med dagens kontor- og steinlagerbygning i Stavanger (bildet over). Byggestarten ble markert med et symbolsk spadestikk – utført med gravemaskin – 24. april.

Etter å ha svingt grabben ga Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland honnør til det viktige arbeidet Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Petrad gjør. Disse organisasjonene fyller dagens bygg. ”Vi får et moderne nybygg hvor det er lagt stor vekt på miljø, åpenhet og fleksibilitet. Nybygget er også med på å befeste Stavanger som oljehovedstad, også for framtiden,” sa oljedirektør Bente Nyland under markeringen.

Steinlageret, hvor prøver fra alle letebrønnene som er blitt boret på norsk sokkel er lagret, blir en del av det nye bygget. Etter planen skal også nye leietakere inn i lokalene der Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Petrad er i dag. I tillegg til utvidelsene for Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet, blir også den eksisterende bygningsmassen totalrenovert.

Det er Entra Eiendom som eier og driver lokalene i Professor Olav Hanssens vei 10, og som hadde invitert til markeringen. Til stede var inviterte gjester fra Skanska og Link arkitektkontor, samt ansatte i Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Petrad.

Oljedirektoratet begynte å se på ulike løsninger for nye lokaler allerede i 2005. Konklusjonen ble at etaten fortsatt skal holde hus på Ullandhaug. I prosessen har alle ansatte fått mulighet til å komme med synspunkter og innspill.


 

Økt uvitenhet om oljeutdanning

Få unge mellom 15 og 19 år i Norge vet hva som skal til for å få seg jobb i olje- og gassindustrien, viser en spørreunderrsøkelse i regi av Oljeindustriens landforening (OLF).

Undersøkelsen viser at rundt 80 prosent ikke kan oppgi en eneste yrkesutdanning som gir jobb i oljenæringen. Thina Hagen, fagsjef for kompetanse i OLF, uttaler at resultatene er nedslående når hun sammenligner med tilsvarende undersøkelser tidligere.

Over 70 prosent av de spurte kunne ikke navnet på en eneste studieretning på universitets-og høyskolenivå som gir jobb i olje- og gassindustrien. Samtidig mener 75 prosent at Norge er blant de ledende land i verden når det gjelder olje og gass.

Undersøkelsen er foretatt av Synovate for OLF blant 405 ungdommer mellom 15 og 19 år. Den tar for seg yrkesog utdanningsvalg og hva som påvirker disse valgene. Undersøkelsen måler i tillegg kunnskapsnivået om yrkes- og realfag, og hvilke utdanningsveier man må ta for å få jobb i olje- og gassindustrien.

Foreldre viser seg å ha stor påvirkning når det gjelder barnas utdannings- og yrkesvalg. 56 prosent svarer at foreldre påvirker mest. Deretter kommer venner (28 prosent).

Hagen hadde håpet at flere hadde visst mer om realfag og vært mer interessert i å arbeide i næringen. Hun synes situasjonen er alvorlig når vi vet at de fleste ungdommer velger utdannelse ut fra interesse. Det kan bli mangel på ingeniører av ulike slag, sier Hagen, som er klar på at OLF og bransjen må bidra til økt kunnskap om industrien, og særlig om mangfoldet. Dette er viktig også for å få flere kvinner inn i næringen.

 


 

Kystsonen under forskernes lupe

Norges forskningsråd bruker nå 19 millioner kroner på et treårig forskningsprosjekt der mer en 25 forskere fra 10 forskningsmiljøer skal arbeide med å utvikle modeller for forvaltning av verdier og rettigheter i kystsonen.

Forskningsmiljøer i Tromsø og Trondheim samarbeider om prosjektet. Professor Bjørn Hersoug og førsteamanuensis Jahn Petter Johnsen ved Norges Fiskerihøgskole opplyser at det blir et flerfaglig prosjekt der alle dimensjoner fra havets overflate, til vannsøyla med alle dens ressurser, ressursene på havbunnen og samfunnene på land med næringsliv, turisme og rekreasjon er inkludert.

Det vil med andre ord handle om alt fra seismikk og petroleum på havbunnen, sjøfart, rettigheter til fiskeri, arealer for oppdrett, konflikt mellom fjordfiskere og oppdrett, kysttorskproblematikk, disponering av strandlinja til etnisitet og lokalbefolkningens spesielle rettigheter til ressurser i kystsonen.

 Nytt faktahefte klart

Fakta 2009

Olje- og energidepartementet i samarbeid med Oljedirektoratet gir ut eit nytt faktahefte om norsk petroleumsverksemd, Fakta2009. Publikasjonen inneheld ei grundig framstilling av petroleumsverksemda på den norske kontinentalsokkelen.

Tema i faktaheftet 2009 omfattar mellom anna: Den statlege organiseringa av petroleumsverksemda, petroleumsinntektene til staten, leiteverksemda, utbygging og drift, opprydding etter avslutta produksjon og systemet for gassforvalting. Faktaheftet inneheld også ei oversikt over miljøomsyn i petroleumsverksemda, dei norske petroleumsressursane og omtale av felt og funn.

Den norske utgåva fins på www.faktaheftet.no, den engelske utgåva vil bli publisert i slutten av mai på www.petrofacts.no


 

Siste runde med Oljedirektoratets seismikk


Innsamling 3D-seismikk. (Foto PGS)

Innsamling 3D-seismikk. (Foto PGS)


Oljedirektoratet avslutter den seismiske datainnsamlingen i Nordland VII og Troms II i sommer. Det skal samles inn 3D-seismikk i seks uker, fra 29. juni til 9. august.

I forbindelse med behandlingen av helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen, vedtok Stortinget i 2006 at Oljedirektoratet skulle undersøke mulige petroleumsforekomster i Nordland VII og Troms II.

Stortinget har bevilget i alt mer enn 400 millioner kroner til dette arbeidet. Sommeren 2007 ble det samlet inn 2D-seismikk i drøyt tre uker i juli, sommeren 2008 ble det samlet inn 2D-seismikk i vel tre og en halv måned, fra rundt 20. mai til midt i september og 3D-seismikk i fire uker i juli.

Oljedirektoratet har leid inn to seismiske fartøy som skal gjøre jobben i sommer. I tillegg skal det gjennomføres elektromagnetiske undersøkelser i Nordland VII i samme periode.

Havforskningsinstituttet skal, på oppdrag fra Oljedirektoratet, gjennomføre et stort følgeforskningsprosjekt i forbindelse med sommerens seismikkinnsamling. I dette prosjektet skal blant annet skremmeeffekten på fisk studeres.

Les også: Skal lose seismikken i havn

 

Flere på skolebenken

Rettighetshavere og seismikkselskaper er invitert til seminar om regelverk, rutiner og god sameksistens knyttet til seismisk datainnsamling på norsk kontinentalsokkel.

Arrangør Oljedirektoratet mener at dette også er et tiltak som skal bidra til bedre forhold på havet. Seminaret retter seg mot operativt personell i selskapene, og Oljedirektoratet forventer at hvert selskap melder på én eller to personer til seminaret som arrangeres i mai.