Grønlanske felttog

26.06.2013
Geologer fra Oljedirektoratet er med og utforsker Wandelhavsbassenget på Nord-Grønland. Hensikten er å lære mer om stratigrafien i det sørvestlige Barentshavet.

Foto: Hans-Ivar Sjulstad

Dyrisk: Nord-Grønland er moskusland.
(Foto: Hans-Ivar Sjulstad)

 

Fram til havbunnsspredningen i Nord-Atlanteren akselererte for 65 millioner år siden, lå Nord-Grønland tett inntil vestmarginen av det sørvestlige Barentshavet.

«Wandelhavsbassenget er det nordligste av alle sedimentære bassenger som er blottlagt som landområder, det ligger mildt sagt avsides til og det er lite utforsket. I tre somre skal vi studere stratigrafi og strukturer på en rekke steder i dette området,» sier geolog Hans-Ivar Sjulstad, ansvarlig for prosjektet i Oljedirektoratet.

Feltarbeidet startet i fjor, og skal være ferdig sommeren 2014. Deretter skal Sjulstad og kollegene hans lage paleogeografiske kart for flere tidsperioder. Disse skal fokusere i detalj på den sørvestlige barentshavmarginen.

Paleogeografi er læren om geografiske forhold i tidligere geologiske perioder. Begrepet brukes i hovedsak om studiet av forhenværende landformer.

Sjulstad forteller at det er mer enn 30 år siden forrige feltkamp-anje i Wandelhavsbassenget:

«Siden De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) også er i gang med en feltkampanje i dette utilgjengelige om-rådet nå, benytter vi sjansen til å være med. Oljedirektoratet jobber selvstendig som et eget team, men vi samarbeider blant annet om bruk av transportfly og helikopter, og vi leier leir- og depot-utstyr av dem.»

Etter planen skal geologene Hans-Ivar Sjulstad og Hilde Krogh være på Nord-Grønland fra 10. juli til 9. august. Deretter skal de til Longyearbyen i noen dager før de setter kursen for Sørkapp-Hornsund-området på Svalbard der de skal fortsette med geologisk feltarbeid i to uker. 28. august skal de være hjemme igjen.

En dansk militærbase i området er basecamp på Nord-Grønland. I løpet av oppholdet skal de undersøke en rekke steder med utgangspunkt i tre leirer, alle om lag en time med helikopter unna militærbasen. De skal bo i telt på mellom 81 og 83 grader nord, blant moskus og polarulv.

Sjulstad forteller at de er godt forberedt, begge har gjennomført sikkerhetskurs, førstehjelpskurs og grundig våpenopplæring: «Denne delen av Grønland er tilnærmet en arktisk ørken som preges av tøff geografi med mye frostsprengt fjell og smeltevann- og isbreavsatte løsmasser , samt en del snø og is. Om sommeren er temperaturen som regel mellom -2 og 6 grader celsius.»

I fjor var Sjulstad og geolog-kollega Harald Brekke i området i to og en halv uke, da jobbet de seg opp tre fjellsider som utgjorde hovedlokalitetene rundt Ugleungenes dal. Det ble laget detaljerte sedimentologiske feltlogger. De jobbet også med storskala strukturgeologi og tok prøver.

Toktet ga mye ny kunnskap; samtlige geologiske formasjoner som ble undersøkt viste seg å ha andre avsetningsmiljø enn antatt i tidligere publisert litteratur, hvilket innebærer essensiell ny informasjon til de nye palaeogeografiske kartene som skal lages.

«Det er ganske gode blotninger der. De ovenfor nevnte avsetningene danner mektige sandsteinsformasjoner, som er potensielle reservoarer for olje og gass. Disse sandsteinsformasjonene kan strekke seg inn i det sørvestlige Barentshavet, hvilket øker sannsynligheten for tilstede-værelsen av gode reservoarer der.»

 

Foto: Hans-Ivar Sjulstad

Vilt og vakkert:
Geologien i den arktiske ørkenen på Nord-Grønland har likhetstrekk
med Barentshavets sørvestlige margin.
(Foto: Hans-Ivar Sjulstad)

 

I fjor utforsket Sjulstad og Brekke jordas mellomalder (250-65 millioner år siden) på Vest-Grønland. Denne sommeren er det fortrinnsvis siste halvdel av jordas oldtid (tidsrommet fra 360-250 millioner år siden) som står på programmet. Neste sommers tokt går til Bjørnøya, da skal både oldtida og mellomalderen undersøkes. Mesteparten av oljen som er funnet i Barentshavet er i berg-arter som er mellom 245 og 160 millioner år gamle, altså fra første del av jordas mellomalder. Men det er også flere aktuelle lete-modeller fra oldtiden.

 

Foto: Hans-Ivar Sjulstad

Enkle forhold:
To sovetelt og ett kjøkkentelt. Sånn skal geologene
Hans-Ivar Sjulstad og  Hilde Krogh residere i sommer.
Bildet er fra Oljedirektoratets leir i Ugleungenes dal under fjorårets tokt.

(Foto: Hans-Ivar Sjulstad)