Fruktbart samarbeid

06.01.2015

Kronikk, Bente Nyland, oljedirektør

Foto: Emanuel Baah

Lokal tilpasning.
Deltakerne i forumet kan lære av det arbeidet som er gjort, dog med tilpasning til egne nasjonale forhold. Her et gatebilde fra Takoradi i den ferske oljenasjonen Ghana.

(Foto: Emanuel Baah)

 

En viktig lærdom etter sist møte i International Upstream Forum, er at alle parter – operatører, industri og myndigheter – bør gjøre hjemmeleksen enda bedre før nye prosjekter blir satt ut i livet, enten det er en lisensrunde eller en feltutbygging.

Tidligere i høst møttes 40 ledende representanter fra 13 nasjoner til det sjette International Upstream Forum, i år i Stavanger med Oljedirektoratet som vertskap. Gjennom dette forumet deler myndighetsorganer med ansvar for ressursforvaltning i ulike nasjoner sine erfaringer for å styrke samarbeidet med og oppfølgingen av industrien. Forumet er i utgangspunktet et multilateralt samarbeid. Samtidig gir det grunnlag for bilaterale samtaler, noe som styrker Norges innflytelse i det internasjonale samarbeidet – og ikke minst, det bygger relasjoner.

Blant deltakerne var erfarne produsentland som USA, Canada, Australia, Storbritannia, Mexico, Brasil, Nigeria, Irland og Danmark. I tillegg deltok ferskere oljenasjoner som Ghana, Israel og Island.

 

Nasjonal tilpasning

Deltakerne i forumet har ulik historie, kultur og bakgrunn. Men alle kan lære av det arbeidet som er gjort, dog med tilpasning til egne nasjonale forhold. Det må være i manges interesse at hjulet ikke finnes opp på nytt i hver olje- og gassnasjon.

Norge bruker også erfaringer fra dette internasjonale forumet i det Norad-styrte programmet Olje for utvikling, der Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Petrad er viktige aktører.

Jeg hadde gleden av å åpne årets forum. Det er alltid interessant å høre hva som skjer andre steder, både om nye funn, utbygginger og regelverksendringer. Det ble en fruktbar seanse over to dager hvor representantene delte erfaringer og synspunkter.

Et av de aktuelle temaene som ble utdypet, var hvordan myndighetene bedre skal følge opp selskapene i letefasen, med særlig vekt på leting på større havdyp og i arktiske farvann.

 

Håndtere risiko

Hvordan håndteres det som kalles risk management gjennom letefasen. I dag ligger nye ressurser ofte fjernt fra etablert infrastruktur, funnene er oftere mindre, og vi opplever at kostnadene for å utvinne disse ressursene har steget kraftig. Flere utfordringer må løses. Eksempelvis, hvordan skal vi ivareta god ressursforvaltning og se til at risikoen ved operasjoner ivaretas på en god måte? Her har olje- og gassnasjoner som Canada, USA, Storbritannia og Norge felles interesser – og mye å lære av hverandre.

Land som Brasil, Nigeria og Mexico er inne i en fase med store omlegginger i forvaltningen og ønsker å trekke på andre nasjoners erfaringer.

Norge kan høste mye lærdom fra sine store naboer i vest, særlig om aktivitet på større havdyp i arktiske farvann, eksempelvis om ulike metoder for datainnsamling og risikohåndtering ved operasjoner til havs.

Selskapene samarbeider ofte tett med leverandørindustrien. Internasjonalt har det ikke vært like godt samarbeid mellom myndigheter og industri. Samtidig som myndigheter og operatører må holde en sunn avstand, er det i alles interesse med åpenhet og at virksomheten er preget av forutsigbarhet. I Norge har vi lykkes godt med dette, og flere nasjoner er derfor interessert i å lære av oss.

 

Åpne data

I Norge samler myndighetene inn informasjon fra selskapene og holder oversikt over aktiviteten. Dette gjør oss i stand til å lage gode sokkelanalyser og følge opp selskapenes planer og aktiviteter på en god måte. Vi er også en foregangsnasjonen i å gjøre data og informasjon tilgjengelig, slik at selskapene har best mulig underlag når de søker nye utvinningstillatelser eller står foran borebeslutninger.

Selskapene trenger ikke å bruke krefter på å samle ny informasjonen, men på å tolke den. Dette er kostnadseffektivt. Alle er tjent med at det bores færrest mulig tørre brønner og at vi unngår sløsing av verdier som følge av manglende tilgang på informasjon som allerede finnes.

I USA har diskusjonen gått i kjølvannet av Macondo-ulykken i Mexicogolfen i 2010. Hvordan håndtere risikoen bedre når nye lisenser blir tildelt. I dette arbeidet har amerikanerne dratt på andre nasjoners erfaring og praksis.

 

Finansiell risiko

Det andre temaet som ble diskutert, var hvordan næringen skal håndtere den finansielle risikoen ved store olje- og gassprosjekter til havs. I alt for mange prosjekter har kostnadene langt overskredet planene forut oppstart av prosjekter, det være seg utbygginger eller opprydding og fjerning på felt der den siste olje eller gass er produsert. Dette er et tema som opptar alle produsentnasjoner, og det er forsterket ved de økende kostnadene innenfor sektoren.

Dette sammenfaller med Oljedirektoratets konklusjoner i en rapport som ble lagt fram i fjor høst om lærdommer fra utbyggingsprosjekter de seneste årene. En hovedkonklusjon var at det er påkrevd med bedre arbeid i den tidlige fasen av et prosjekt for å unngå kostnadssprekk.

Nært knyttet til dette temaet ligger nasjonenes inntektsforvaltning fra olje- og gassvirksomheten. Her har Norge mye å lærdom å bidra med – hvordan inntektene bidrar til å bygge god velferd i samfunnet.

 

Økt utvinning

Norge spiller også en viktig rolle i det tredje temaet som stod på dagsordenen, økt utvinning fra felter til havs; hvordan styrke oppfølgingen av reservoarene og utviklingen på modne felt. Erfaringene viser at myndighetsorganer, som Oljedirektoratet, må være en pådriver for tiltak som krever investeringer for å øke utvinningen fra de modne feltene.

Arbeidet starter allerede når feltene planlegges utbygd. I utbyggingsplanene bør det tas høyde for senere tiltak for å maksimere uttaket av de økonomisk lønnsomme ressursene i feltet – trass i at marginene er lavere i feltets siste år.

Dette temaet griper også inn i miljø- og klimadebatten, fordi det kreves energi til å drive ut de siste økonomiske ressursene fra feltene.

Det er neppe siste gang slike avveininger blir belyst og debattert i dette og andre fora.