Viser styrke i nedgangstider

24.06.2016
Nettverksmøter, deling av kunnskap og erfaring er driveren for Force – som ikke lar seg berøre av nedskjæringer og innsparinger i selskapene.

| Jorunn Braathen Eia og Arne Bjørøen (foto)

Force-seminar

Force seminar


Vårt mål er å utvikle kompetanse og teknologi. Force er en viktig kompetansepådriver,» sier Hans-Oddvar Augedal, sjefgeolog i Lundin og styreleder i Force.

Han mener at samarbeidsforumet er styrket i forhold til innsparingene som foregår i industrien: «Vi er et non-profit-forum der medlemmene betaler en relativt lav medlemsavgift. Våre møter og seminarer har høy kvalitet, men er billige og holdes oftest i stavangerområdet der de fleste selskapene holder til. I tillegg spres informasjonen via nettet eller vi tilbyr deltakelse til andre kontorsteder via videokonferanser.»

Ideen til Force kom for 20 år siden fra Dag Bering, geolog i Oljedirektoratet, den gangen med 13 selskaper og økt utvinning i fokus. I dag består forumet av om lag 50 rettighetshavere på norsk sokkel, og de arbeider med forbedret leting (Improved exploration, IE) og forbedret olje- og gassutvinning (Improved oil and gas recovery, IOGR).

Hvert av områdene ledes av en teknisk komité med medlemmer fra åtte selskaper. Seminarene og møtene skjer i regi av ulike nettverksgrupper. I prosjektgruppene har selskapene identifisert felles problemstillinger med konkrete utfordringer og etablering av prosjekter på tvers av lisenseierne.

Unikt

Augedal mener konseptet Force er unikt på verdensbasis på grunn av sin åpenhet og deling av databaser: «Vi er en stor gruppe selskaper som til daglig konkurrerer om konsesjoner, men som møtes for å dele kunnskap og erfaring for å forbedre oss kollektivt.»

Han legger til at Force også jobber for å tilrettelegge møteplasser med leverandører og forskningsmiljøer for å utvikle kompetanse og teknologi.

Augedal forteller at Lundin har vært veldig aktive og engasjerte i Force. Selskapene kan være medlem uten å være aktive, men Augedal mener at de får mye mer igjen ved å delta aktivt både i møtene og diskusjonene. Medlemmene kan dra nytte av felles databaser om blant annet boring og seismikk, og tilbys samarbeid med lisenspartnerne og i prinsippet konkurrentene, i et åpent forum.

Utvekslingen skjer på seminarer, nettverksmøter og gjennom felles industriprosjekter (Joint industry projects).

Det er som regel fulle hus og ventelister på seminarer og nettverksmøter. Det arrangeres rundt ti seminarer og ekskursjoner årlig, og det er medlemmene selv som velger tema og setter opp programmene. Temaene er ofte spesifikke og går i dybden. De store konferansene er vanligvis mer generelle.

«Jeg er imponert over hvor flinke medlemmene er til å dele kunnskap, erfaringer og informasjon. Vi får tilbakemeldinger på at de har stort utbytte av å delta,» sier Eva Halland i Oljedirektoratet. Hun er prosjektleder og administrativ leder for Force.

Prosjektene er en spin-off av seminarer og nettverksmøter. De selskapene som vil jobbe videre med en bestemt problemstilling, danner et felles industriprosjekt og rapporterer til egen styringsgruppe. Halland mener Force har blitt sterkere den siste tiden til tross for nedbemanninger og innskrenkinger i industrien.

Forskersamarbeid

Joining Forces er et eksempel fra seminarvirksomheten og har som mål å fremme samarbeid og kommunikasjon mellom olje- og gassindustrien og det norske forskningsmiljøet for å få frem verdifulle forsknings- og utviklingsprosjekter.

«Vi ønsker å presentere våre fokusområder innen forbedret leting, produksjon, og reservoarteknikk i olje- og gassutvinning. Dette er på linje med målsetningen for de to tekniske komiteene i Force,» sier Augedal.

Seminaret sammenligner selskapenes fremtidsperspektiver og forskningsmiljøenes kompetanse, forskningsområder og planer. Seminaret tilbyr diskusjonsforumer, paneldebatter og muligheter for nettverksbygging.

«Meningen er at medlemmene skal få en oppdatering på eksisterende forskningsaktiviteter og forstå hva de forskjellige departementene og instituttene står for,» sier Augedal.

Rekruttering

Force ønsker også å motivere unge mennesker til en fremtid i industrien. Prosjektet Ring (realfag – inspirasjon – næringsliv – glede) har hele tiden vært ledet av Kjell-Sigve Lervik, førtidspensjonert fra Statoil.

Ring er en årlig workshop med utstillinger og forelesninger fra medlemsbedriftene til elever i videregående skole. Målet er å stimulere og inspirere elever til å velge realfag og vise hvorfor det er viktig med realfag. Prosjektet er blitt initiert og støttet økonomisk av Force. Fra 2017 skal det føres videre som en del av skolens tilbud til elevene. .

«Fra en 10-klassing tar et valg til vi har en ferdig utdannet ingeniør, tar det mellom seks og ni år. Det er viktig at initiativ i forhold til rekruttering til realfag og yrker som samfunnet har behov for opprettholdes, selv om arbeidsmarkedet svinger,» sier Augedal.

Force har gjort et forprosjekt på etablering av et Yrkesveiledningssenter i Stavanger-regionen. Forprosjektet anbefaler at det utredes et yrkesveiledningssenter. Dette baserer seg på faktagrunnlaget i forhold til samfunnets behov og ungdommenes valg.

Et slikt senter må, ifølge Augedal, skille seg ut fra andre tiltak ved at det oppfyller målgruppene behov for innsikt i og veiledning i utdanningsvalgene de står foran.

Rogaland fylkeskommune og Ring-gruppen står hardt på for å få det til, ifølge Halland. Hun tror at «et yrkesveiledningssenter kan fylle et svært viktig, stort og så langt relativt udekket, behov.»