Talisman sterk i troen

s-12
25.08.2008
Hva gjør vinneren av prisen for økt utvinning annerledes? Talisman Energy blir i Oljedirektoratets begrunnelse berømmet for sitt mot. Selv avviser selskapet å besitte noen tryllestav, kun investeringsvilje og urokkelig tro.
  • Bjørn Rasen / Emile Ashley (foto)

Talisman Energy sprang ut av BP Canada i 1992 da BP konkluderte med at Canada ikke var stedet – og solgte seg ut. Aksjene ble spredt til mange private investorer. Talisman har bygd seg opp på britisk sokkel gjennom ni år før sin inntreden i Norge i september 2003. I dag teller den norske organisasjon 250 mennesker.

Administrerende direktør John Vemmestad

Administrerende direktør John Vemmestad


”Stor oppmuntring” og ”belønning for laginnsats” er den ikke overraskende spontanreaksjonen fra administrerende direktør John Vemmestad etter at tildelingen av Oljedirektoratets IOR-pris ble kjent. Men så legger han til: ”Tidligere har noen fått den fordi de har gjort noe teknologisk. Hos oss er det kulturen og viljen til å satse som gjorde utslaget. Vi finner det svært oppmuntrende.”

En av Talismans verdier er å vise passion, innsats ut over det å møte opp og gjøre jobben. Vemmestad føler han har fått svar fra organisasjonen.

 

Berettiget optimisme

I bygget ved sjøkanten i Stavanger sitter investeringsvilje og urokkelig tro visstnok i veggene. Informasjonssjef Andreas Middelthon mener at Talisman har lagt til grunn mer optimisme enn andre oljeselskap. Erfaringene med å investere i modne felt ble først gjort på britisk side før modellen ble flyttet til Norge i 2003. Og den har fungert.

Likevel medgir han at det naturligvis blir vanskeligere å fortsette denne strategien med så høy oljepris. Derfor vil Talisman lete mer, og Middelthon signaliserer sterk interesse for Barentshavet.

”Vi er undergrunnsfokusert, men driver ikke med avansert teknologi. Det som er spesielt, er limet og stoffet i organisasjonen,” framholder han.

Selv om Talisman brakte sin modell og filosofi over fra Storbritannia, er flertallet av de rundt 250 ansatte nordmenn. Talisman rekrutterer de fleste selv og benytter bare i spesielle tilfeller byråer. Stillingsannonsene som har ordlyd som ”hvor vanskelig kan det være” har gitt meget bra respons, ifølge Vemmestad.

Ledelsen bruker mye tid på geologi- og geofysikkfagene, og den har brukt mye tid og energi på å besette disse fagstillingene. Faglige diskusjoner trekkes opp i ledelsen. Hver dag.

 

Bokstavleken

Talisman mener selskapet fikk en pangstart på norsk sokkel gjennom å kjøpe 60 prosent av Gydafeltet fra BP for så å investere tungt i nye brønner. Middelthon sier at Talisman og de andre rettighetshaverne har lagt planer for Gyda og området rundt som strekker seg langt fram i tid. Planene omfatter ”store investeringer” i gassløft og gassinjeksjon for å øke utvinningen.

Talisman har snudd på det tradisjonelle E&P (leting og utvinning). Strategien var først produksjon, så leting (P&E). Siden ble det A&P&E, hvor A-en står for acquire; tilegne seg områder.


Områdeutvikler

Selskapet liker ikke å bli betraktet som en haleprodusent: ”Vi ser på oss selv som områdeutviklere snarere enn haleprodusenter,” sier Middelthon.

Han understreker at selskapet også driver med leting, og viser til tildelte utvinningstillatelser i 19. konsesjonsrunde i 2006.

Talisman disponerer tre leterigger for utvinningsbrønner så vel som letebrønner: ”Vi håper og tror det er mulig å gjøre store funn opp mot 300 millioner fat eller 50 millioner standard kubikkmeter (Sm3).”

 

Høye investeringer

Motet og optimismen har sin foreløpige pris. Talismans raske vekst har gitt øko nomiske resultater som preges av investeringene. Selskapet har igangsatt flere nye utbyggingsprosjekter siden starten i Norge, og det er brukt mer penger enn det er inntjent.

Vemmestad er optimist: ”Vi har kortsiktig høye investeringer i år, men forventer solid avkastning. Vår betydelige omsetningsøkning har også gjort oss til en solid skattebetaler, og vi bidro med mer enn to milliarder kroner til statskassen i 2006.”

En omsetning på seks milliarder kroner i 2006 plasserer Talisman på listen over de 100 største bedriftene i Norge.

Etter å ha startet på null for fem år siden, har daglig produksjonen nådd 40 000 fat oljeekvivalenter. Talismangruppen har en daglig totalproduksjon nær 500 000 fat.

Nå står Ymefeltet for tur, og det skal fra 2009 bidra til ytterligere Talismanproduksjon i Nordsjøen.

 

Gjenåpner felt

Det er i første rekke Talismans beslutning om å bygge ut Ymefeltet som har ført til Oljedirektoratets pris for økt utvinning. Dette blir det første feltet som gjenåpnes på norsk sokkel. Etter fem års drift valgte operatøren Statoil å stenge i 2001. Høy vannproduksjon, lav oljepris og høye leiekostnader for den oppjekkbare riggen som ble benyttet, var noen av årsakene til at feltet ble stengt. I 2004 overtok Paladin og i 2006 Talisman som operatør for utvinningstillatelsen og fikk ny feltutviklingsplan (PUD) godkjent i 2007.

Yme bygges blant annet ut med høyavviksbrønner og nedihullspumper for å håndtere stor vannproduksjon. Produserbare reserver i Yme anslås til cirka 10 millioner kubikkmeter olje. Dette ligger godt over det som ble produsert i feltets første periode. Utvinningsgraden for Yme, som er et komplekst felt å produsere fra, forventes å øke fra 15 prosent (da Statoil avsluttet) til cirka 35 prosent.