Seismikken vel i havn

16.11.2009
I sommer avsluttet Oljedirektoratet innsamlingen av seismiske data i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen og nordvest for Andøya og Senja. Innsamlingen har pågått over tre sommersesonger fra 2007. Dataene som er samlet inn, skal brukes til å kartlegge petroleumsressursene i disse havområdene.
  • Eldbjørg Vaage Melberg

Stortinget er oppdragsgiver og har finansiert innsamlingen over statsbudsjettet med i alt 410 millioner kroner. Vedtaket om å styrke kunnskapene om mulige petroleumsressurser i Nordland VII og Troms II ble fattet da Stortinget behandlet Helhetlig forvaltning av det marine miljøet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten i 2006. Den geologiske kartleggingen skal være en del av grunnlaget når Stortinget behandler forvaltningsplanen på nytt i 2010.

 

Godt grunnlag

Sommerens innsamling, som varte i underkant av seks uker, var svært vellykket, ifølge Sissel Eriksen, direktør for leting i Oljedirektoratet.

De dataene som er samlet inn de siste tre årene, gir det nødvendige grunnlaget for å kunne gi en faglig vurdering av potensialet for olje og gass i området. Resultatet skal overleveres til Olje- og energidepartementet i løpet av våren 2010.

Både innsamlingsmetode- og område ble planlagt med utgangspunkt i geologisk kompleksitet og antatt prospektivitet. Valg av tidsperiode for sommerens innsamling var tilpasset innspill fra fiskernes organisasjoner og Fiskeridirektoratet. Det var viktig at størrelsen på innsamlingsområdet ga fleksibilitet i forhold til fiskeriaktiviteten.

”Oljedirektoratet annonserte derfor et større område enn det vi kunne forvente å dekke med seismikk,” sier Eriksen. Store deler av Nord-Norge hadde et fantastisk sommervær. Det kom seismikkinnsamlingen til gode. Med ett unntak kunne den gjennomføres uten avbrudd som følge av dårlig vær. Dessuten var det liten fiskeriaktivitet i området. Disse faktorene bidro sterkt til at Oljedirektoratet fikk samle inn sammenhengende seismikk over store områder. Omfanget av innsamlet seismikk i 2009 er 1258 kvadratkilometer i Nordland VII og 805 kvadratkilometer i Troms II. Dette er i tråd med de planene som ble lagt i forkant av innsamlingen.

 

To fartøyer

Sommerens innsamling ble gjennomført av fartøyene Geo Pacific utenfor Vesterålen og Ocean Explorer nordvest av Senja. Hvert av fartøyene hadde to fiskerikyndige om bord. Disse hadde som oppgave å bidra til en god dialog med fiskerne i områdene.

I sommer valgte Oljedirektoratet å tilby aktive fiskere i Nordland VII og Troms II en frikjøpsavtale. Fiskere med til sammen 124 fartøy undertegnet avtalen om ikke å drive fiske som var til hinder for seismikkinnsamlingen.

Det var imidlertid fullt mulig å fiske innenfor de innmeldte seismikkområdene i hele perioden så lenge det ikke hindret innsamlingen. Letedirektør Sissel Eriksen er glad for at så mange fiskere valgte å inngå avtale med Oljedirektoratet, og hun understreker at disse avtalene var svært viktige for den vellykkede seismikkinnsamlingen.

Frikjøpsordningen omfattet fiske med garn, line, juksa og snurrevad. Kompensasjonsgrunnlaget ble beregnet med utgangspunkt i historisk fiske i områdene de siste fire årene. Ordningen som ble utformet i dialog med fiskere, kostet om lag 12 millioner kroner.

Geo Pacific

Geo Pacific

Ocean Explorer

Ocean Explorer


Tema: Seismikk