Krafttak i Nordsjøen

15.12.2010
For 10 år siden ble det utredet store planer om å forsyne plattformene i Nordsjøen med elektrisk kraft fra land. Nå realiseres noen av planene, mens flere utredes.
  • Bjørn Rasen

Foto: BP

Spenning.
BPs kraftomformerstasjon på Lista er tilknyttet det nordiske kraftnettet. Herfra går strømkabelen ut til Valhallfeltet i Nordsjøen. (Foto: BP)


Stortinget vedtok allerede i 1996 at kraft fra land skal utredes av utbygger og følges opp av myndighetene i forbindelse med hver ny utbygging på sokkelen.

Enkelte røster har tatt til orde for at alle plattformer på norsk sokkel bør skifte strømforsyning; fra gassturbiner om bord til kraftkabel fra land. Trass i at de totale utslippene fra disse gassturbinene representerer de største utslippene av karbondioksid i Norge, har elektrisk kraft fra land begrenset effekt som utslippsreduserende tiltak. Det skyldes at mange av de store feltene har fallende produksjon og det er lite hensiktsmessig med store investeringer for noe som bare har funksjon i få år – før nedstenging. Et annet poeng er at en ombygging av eksisterende plattformer for å få plass til modulene som trengs for å omforme kraften fra land, er i flere tilfeller kostbart. Videre gjør plass- og vekthensyn dette svært vanskelig.

Studier, blant annet gjort av Oljedirektoratet, viser at kraftforsyning fra land er realistisk å vurdere ved nye utbygginger og ved større ombygginger av eksisterende anlegg.

Derfor vurderes nå muligheter for samordnet kraftforsyning til feltene Ekofisk, Eldfisk og Ula i Nordsjøen. Resultatet forventes å foreligge innen utgangen av året.

 

Foto: BP

Landfast.
Her trekkes strømkabelen på land ved BPs omformerstasjon på Lista, ved sørspissen av Norge. (Foto: BP)Nordsjøstudier

Studiene utføres av operatørene ConocoPhillips og BP og målet er å identifisere tekniske muligheter og kostnader ved en eventuell samordning.

Oljedirektoratet har bedt operatørene utrede dette i forbindelse med at det planlegges for større ombygginger og nye installasjoner i Ekofisk-området, samt at kraftforsyningen på BPs Ulafelt planlegges skiftet ut om få år. Både Ekofisk, Eldfisk og Ula har forventet gjenværende, lang levetid.

”Oljedirektoratet har full tillit til at operatørene gjør de nødvendige utredninger slik at elektrifisering av disse feltene framstår som en reell mulighet når selskapene framlegger sine utbyggingsplaner for godkjennelse hos myndighetene. Kostnadene ved et slikt tiltak må vurderes når utredningene er ferdigstilt,” sier Johannes Kjøde, Oljedirektoratets direktør for funn og felt, område sør.

 

Full-elektrifisert

Kraftforsyning fra land er mulig – også i et økonomisk, lønnsomt perspektiv. Et av de eldste feltene på norsk sokkel, Valhall lengst sør i norsk sektor, utvikles med nytt feltsenter mens de eldste plattformene fases ut. For Valhall har brikkene falt på plass – og operatørene BP skal fra 2011 operere nye Valhall som det første full-elektrifiserte feltet på norsk sokkel.

I BP-konsernet er Valhall – av flere årsaker – definert som ett av gruppens utvalgte Field of the future. Kraftforsyningen kommer fra det nordiske kraftnettet via BPs kraftstasjon på Lista, ved sørspissen av Norge. Tanken om kraftforsyning med strømkabel fra land er ikke ny, verken for BP eller Ekofisk-operatør ConocoPhillips. Sverre Gilje, pensjonert fra BP, nå innleid i BP, beretter at han har jobbet med elektrifisering av plattformer i Nordsjøen, basert på kraftkabel fra land, i mer enn 10 år.

”I 2000 tenkte vi stort. En gruppe fra BP (Storbritannia og Norge) og ConocoPhillips utredet mulighetene for kraft fra land til hele Nordsjøen og var i kontakt med mange av operatørene. Vi samarbeidet også med Statnett og tilsvarende National Grid i Skottland,” sier Gilje.

Tanken var å føre en kabel fra kraftstasjonen i Suldal i Rogaland, via Karmøy og ut til BPs 2/4 G-plattform på Ekofisk som skulle tjene som knutepunkt (hub) og videre til det britiske feltet Forties som det andre knutepunktet. Derfra skulle kabelen føres til land i Peterhead, nordøst i Skottland.

”Interessen var til stede, men forutsetningene blant aktørene var forskjellige, eksempelvis var feltene i ulik modning. Det endte med prosjektet Norway Power Project med BP i førersetet og hvor Statnett var med.”

I 2002 stoppet prosjektet opp. Det var høye strømpriser og situasjonen var annerledes med kraftunderskudd.

 

Startet på ny frisk

Sverre Gilje.Mr Kraft fra land. Sverre Gilje. (Foto: Emile Ashley) 

I 2003 startet Gilje og kollega Asbjørn Tansø nye studier med tanke på å forsyne Valhall med kraft fra land ettersom det skulle bygges ny prosess- og hotellinstallasjon på feltet. I løsningen inngikk en 300 kilometers strømkabel ut fra Lista, lengst sør i Norge med en kapasitet på 78 megawatt.

”Noe av det viktigste i et 40-års perspektiv, som er nye Valhalls anslåtte levetid, er kostnader spart på drift og vedlikehold, løsningen gjør det lettere å holde kostnadene nede,” framholder Gilje.

I mai 2005 tok BP og partnerne beslutningen om å forsyne Valhall med kraft fra land. Plan for utbygging og drift ble godkjent i Stortinget i juni 2007. I oktober 2010 ble anlegget testet.

Når nye Valhall settes i drift i 2010/2011 er gassturbinene stengt til fordel for en stillegående elektrisk omformer. Denne omformeren gjør om likestrøm fra land og forsyner hele feltet. Gilje forteller at det på feltet kun blir plassert tre små nødaggregat (6 MW) som gjør at BP kan holde folk om bord til kraftforsyningen er tilbake.

”Vi regner imidlertid kraftforsyningen som pålitelig. Dette er for så vidt kjent teknologi, men den er kun anvendt andre steder enn offshore tidligere. Det blir nytt for operatørene som skal drive dette som er et høyspentanlegg,” sier Gilje.

Nå er BP i gang med en ny studie sammen med ConocoPhillips. Muligheter for å forsyne sistnevntes nye Ekofisk-/ Eldfisk-installasjoner og BPs Ula-plattform med kraft fra land utredes. Gassturbinene på Ula vurderes erstattet i 2014-2015 og dette gjør kraftforsyning interessant når dette samordnes med Ekofisk.

I BP pågår en intern studie på hvorvidt levetiden på gassturbinene kan forlenges ytterligere. Konklusjon på studien kan foreligge i fjerde kvartal 2010. Selskapet framholder at ”dersom levetiden på eksisterende gassturbiner på Ula kan forlenges, kan utredningen om samordnet kraftforsyning bli utsatt.”