Kyndige på kurs

15.12.2008
Forholdet mellom fiskeri- og oljenæringen skal styrkes. Egne kurs for fiskerikyndige, lett tilgengelig oversikt over aktivitetene, og sporing av seismikkfartøyer er blant tiltakene.
  • Eldbjørg Vaage Melberg / Emile Ashley (foto)

Øystein Dretvik

Øystein Dretvik koordinerer Oljedirektoratets arbeid med fisk og seismikk.

 

De siste årene har det vært en økning i seismikkinnsamling, blant annet som følge av myndighetenes ønske om økt petroleumsaktivitet på sokkelen. Dette har også ført til en økning i konfliktnivået mellom de to næringene.

Høsten 2007 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet som skulle se på mulige tiltak for å bedre forholdet mellom næringene. Gruppen leverte sin rapport 1. april 2008. Nå skal tiltakene settes ut i livet.

 

På skolebenken

I løpet av første halvår 2009 skal det etableres egne kurs for fiskerikyndige. I dag er det ca 200 personer som står oppført på Fiskeridirektoratets lister over fiskerikyndige, men bare rundt 60 av dem er aktive, opplyser Øystein Dretvik, som koordinerer dette arbeidet i Oljedirektoratet.

 

Kunngjøring

All seismiske datainnsamling blir kunngjort på Oljedirektoratets nettsider: hvilket fartøy som skal gjennomføre toktet, hvem som er oppdragsgiver, når og hvor innsamlingen skal foregå. Dette systemet skal nå forbedres kraftig slik at det med enkle tastetrykk skal være mulig å skaffe seg en samlet oversikt over all den seismiske datainnsamlingen som foregår til enhver tid.

Både Norges Fiskarlag og seismikk- næringen har vært i direktoratet og gitt sine synspunkter på det nye systemet. Det nye kunngjøringssystemet kommer i drift fra 1. april 2009.

 

Sporing

Seismikkflåten skal også ta i bruk et sporingssystem (AIS) tilsvarende det fiskeflåten benytter. Dretvik sier at det gjør det enklere å finne ut hva som egentlig har skjedd dersom det oppstår konflikt mellom seismikkfartøy og fiskefartøy ute på feltet.

 

Skremmeeffekt

Det er dokumentert at seismiske undersøkelser har skremmeeffekt på fisk, men det er ikke tatt høyde for i dette i det regelverket som regulerer seismikk.

Nå er det etablert et samarbeidsprosjekt mellom Fiskeridirektoratet, Statens forurensningstilsyn (SFT) og OD for å få utredet skremmeeffekten og andre skadevirkninger av seismiske lydbølger på fisk og marine pattedyr med sikte på å foreslå anbefalt minsteavstand mellom seismikk og fiskeriaktivitet, fiskeoppdrett og fangst.

Resultatet av dette arbeidet skal legges fram innen 1.april 2009. Øystein Dretvik opplyser at det også arbeides med regelverkstilpasninger for å gjøre det enklere for seismikknæringen og fiskeriene å leve side om side i norske farvann.


Tema: Seismikk