Ny kraft i Force

15.12.2008
Ny Force-leder Reidar Kristensen utfordrer selskapene til å akseptere økt risiko, ikke bare i letefasen, men også i produksjonsfasen. Han lokker med gevinster.
  • Bjørn Rasen / Monica Larsen (foto)
 

Oljeprisen – enten den er
høy eller lav – og psykologi
er hindre for å akseptere
høyere risiko i
innhøstingsfasen; drifsfasen.
Reidar Kristensen og
Force tar til orde for en
holdningsendring.

 

Oljeselskapene aksepterer risiko innen letevirksomheten, mens perioden etter funn og utbygging defineres mest som innhøsting, en fase hvor risiko tradisjonelt sett bør unngås.

Det er her Force og Kristensen ønsker å utfordre sterkere. Den som intet våger, intet vinner: ”I produksjonsfasen handler det om å levere størst mulig volum daglig til lavest mulige kostnader. Tiltak som koster penger, griper inn i produksjonsprosessen og innebærer en risiko for å mislykkes. Slike tiltak utfordrer høste-psykologien.”

Kristensen minner om at leting og teknologikvalifisering for økt oljeutvinning har samme mål, å erstatte produserte reserver med nye.


 

Risiko selvsagt

 

Kristensen peker på at den risikoen som er allment akseptert innen letevirksomhet, ikke finnes innen økt utvinning. Suksess innen økt utvinning fordrer at ”du sår og høster samtidig.”

Den nye Force-lederen kom til Oljedirektoratet etter 27 år i Statoil.

Kristensen har vært opptatt med økt oljeutvinning i mange av disse årene. Gjennom den første delen av 1990-tallet var aktiviteten i selskapene høy, ifølge Kristensen.

Det var et godt samarbeid mellom Saga, Hydro, Statoil og Oljedirektoratet om konkrete feltpiloter og tester for å kvalifisere teknologi for økt oljeutvinning. Siden har det skjedd lite på dette området, mener Kristensen.

 

Revitalisere

Nå ønsker han å revitalisere Force. Det er en nødvendighet sett i lys av oljenasjonens ambisiøse mål om økt produksjon på fem milliarder fat olje i perioden 2005-2015, og brorparten gjennom økt utvinning.

Ambisjonen til Force er å synliggjøre muligheter for økt oljeutvinning og å forsterke sin pådriverrolle på tvers av utvinningstillatelsene. Dette skal føre til flere uttestinger på feltene og flere beslutninger om implementering.

Kristensen ser at samme problemstillinger gjelder for flere felt. Nøkkelen er da samarbeid. Det øker sannsynligheten for at ny teknologi kan tas i bruk på en lønnsom måte.

 

Noe å lære ute

Det finnes eksempler der ute. Mexicanerne har injisert nitrogen offshore, mens kinesere og amerikanere har erfaringer med injeksjon av karbondioksid. Kineserne har også fått resultater med bruk av polymer og ulike såpestoffer.

På hjemmebane berømmer han sin tidligere arbeidsgiver StatoilHydro for i økende grad å ta i bruk piloter: ”Selskapet har mange piloter og starter aktiviteter på en måte vi ikke har sett siden tidlig på 1990-tallet. Selskapet har da også en forpliktelse med den porteføljen det har.”

Den nye lederen av Forcesekretariatet berømmer innsatsen som er gjort og gjøres innen grunnforsking og i laboratorier. For ham er det store når dette løftes ut fra det lille til det store laboratoriet ute på sokkelen. Bare slik kan det fattes beslutninger om implementering.

”For Norge er det uakseptabelt ikke å utfordre forventningen om at vi med dagens teknologi legger igjen mer enn halvparten av oljen som er funnet; mer enn 30 milliarder fat.”


Alle de store selskapene er med i Force. Force står for Forum for reservoir characterization, reservoir engineering and exploration technology cooperation. Mer informasjon på www.force.org