Sant og usant om seismikk

”Seismikk er gammeldags teknologi!”

Oljedirektoratets mening er at seismikk, både 2D og 3D, er nødvendig for kartlegging av undergrunnen. Det foregår en kontinuerlig videreutvikling av seismiske metoder. De senere år er det utviklet ulike teknologier som kan supplere seismikk, ikke erstatte den. Et eksempel på en slik teknologi er EM (elektromagnetisme). Oljedirektoratet er for øvrig svært opptatt av teknologiutvikling og ser det som en av sine oppgaver å øve påtrykk i forhold til teknologiutvikling.

 

”Oljeindustrien tar ikke hensyn til fiskerne!”

Seismisk datainnsamling på norsk kontinentalsokkel er regulert gjennom petroleumsregelverket. Seismisk datainnsamling skal vike for pågående fiskeriaktivitet.

Før hver enkelt seismisk datainnsamling melder rettighetshaveren inn sin plan for undersøkelsen til Oljedirektoratet. Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet(HI) og Forsvaret er høringsinstanser. Det hender at Fiskeridirektoratet og HI fraråder datainnsamlingen, og som regel blir dette tatt til følge. I de tilfellene rådene ikke blir fulgt, presiserer Oljedirektoratet i sin tilrådning at den seismiske datainnsamlingen må avsluttes dersom det pågår eller starter fiskeriaktivitet i området, og at Oljedirektoratet skal kontaktes i slike situasjoner.

Alle seismiske fartøy skal ha minst én fiskerikyndig person om bord. Den fiskerikyndige skal bidra til å forhindre at det oppstår konflikter mellom fiske og seismikkfartøyet.

 

”De fiskerikyndige har ingenting de skulle ha sagt om bord!”

Oljedirektoratet blir fra tid til annen gjort oppmerksom på at den fiskerikyndige ikke blir hørt. Disse tilfellene blir undersøkt, og selskapene blir informert om at dette ikke er i tråd med regelverket.

Oljedirektoratet er svært opptatt av fiskerikyndiges posisjon om bord på et seismikkfartøy. Regelverket vil fra neste år bli endret, for å klargjøre at den fiskerikyndige skal ha en fri og uavhengig stilling om bord på det seismiske fartøyet. Det innføres også krav om at den fiskerikyndige skal ha bestått et særskilt kurs. Oljedirektoratet starter etter planen med slik kursvirksomhet våren 2009.

 

”Seismikk skytes med luftkanoner!”

Den seismiske kilden, som det heter på fagspråket, er beholdere på størrelse med termosflasker. Men det er mange av dem som utløses samtidig, i de fleste tilfeller 16–24, som avfyres hvert 10 sekund – eller med et bestemt antall meters mellomrom.

På 1960-tallet ble det for øvrig brukt dynamitt til å ”skyte” seismikk, så det har heldigvis skjedd en utvikling, både sikkerhetsmessig og teknologisk, på dette området.

 

”3D-seismikk kan sammenlignes med teppebombing!”

2D-seismikk samles inn ved hjelp av én lyttekabel, og det kan være én til tre kilometer mellom de seismiske ”linjene”. Antallet seismiske signalkilder er omtrent det samme ved 3D- og 2D-seismikk. Forskjellen er at det taues flere lyttekabler etter et 3D-fartøy (6–12), og at de seismiske linjene er tettere (ned til 300 meter mellom hver båt-linje).

 

”Seismikk bråker veldig og får fartøyene til å riste!”

Når de seismiske signalkildene er i drift, kan det høres en svak rumling på det seismiske fartøyet. Det er ikke slik at folk om bord må bruke hørselvern på grunn av seismikken. På dypt vann merkes det omtrent ikke om bord når det samles inn seismikk, men på grunnere vann (50 meter eller grunnere), kan det om bord i fartøyet i noen tilfeller merkes en svak risting.

 

”Seismikk dreper larver og yngel!”

Havforskningsinstituttet, som er den fremste faglige instansen på dette området i Norge, slår fast at seismikk tar livet av noen fiskeyngel helt i nærheten av den seismiske kilden, men at det utgjør så små mengder at det ikke vil ha effekt på bestandsnivå. For øvrig foregår det ikke seismisk datainnsamling i større gytefelt i gyteperiodene.

 

”Det er forsket altfor lite på fisk og seismikk!”

Det er gjennomført en hel del forskning på fisk og seismikk. Mens den i utlandet i stor grad er konsentrert om marine pattedyr, har forskningen i Norge vært mest konsentrert om fisk. Det som er gjort, er samlet og publisert i en rapport laget av Det Norske Veritas på oppdrag fra Oljeindustriens landsforening.

Oljedirektoratet vil gjerne bidra til det blir forsket mer, blant annet skal det gjennomføres et følgeforskningsprosjekt knyttet til myndighetenes innsamling av 3D-seismikk i Nordland VII og Troms II sommeren 2009 med Oljedirektoratet som oppdragsgiver.

 

”Seismikkindustrien består av cowboyer!”

Oljedirektoratet har hørt denne påstanden, men kjenner seg ikke igjen slik vi opplever bransjen. Seismikkindustrien opptrer som regel i tråd med regelverk og etablerte prosedyrer. I de fleste tilfeller der det blir påstått at seismikkindustrien tar seg til rette i forhold til fiskeriene, har det ikke blitt påvist ulovligheter. Det er ofte påstand mot påstand. Vi opplever seismikkindustrien som seriøs. Om lag 90 prosent av de seismiske data som samles inn skjer i regi av oljeselskapene i tilknytning til deres utvinningstillatelser. Det er i oljeselskapenes overordnede interesse at deres underleverandører opptrer ryddig og forutsigbart.


Tema: Seismikk

15.12.2008