Behov for større gasskoordinering

15.12.2008
Med en stadig mer moden norsk sokkel blir det stadig viktigere å utnytte eksisterende gasstransportsystem så effektivt som mulig.

Fem av de elleve lagmedlemmene bak gassperspektivanalysen.

Fem av de elleve lagmedlemmene bak gassperspektivanalysen.
Fra venstre: Kjersti Mæland, Kjartan Teigen, Åse Haugland, Torsten Bertelsen og Astrid Nåvik.


ODs gassperspektivanalyse indikerer at de funnene som er påvist til nå er for små til å forsvare utbygging av et nytt stort rør fra Haltenbanken.

”Det spørsmålet både rettighetshavere og myndigheter blir stilt overfor de nærmeste årene, er i hvilken grad det er nødvendig å bygge ny stor transportkapasitet ut av området, eller om det er mer fornuftig å fase gassen inn i allerede eksisterende infrastruktur” sier Åse Boberg Haugland, koordinator for gassperspektivanalysen i Oljedirektoratet.

Tilveksten av gassressurser i dette område har vært mindre enn forventet, og når funnene er mindre kan samordning gi høyere samfunnsmessig verdiskaping. Haugland peker på at utsettelse av enkelte prosjekter gir bedre mulighet til en slik samordning.

Disse forholdene danner kjernen i analysen: ”I OD bruker vi gassperspektivanalysen til å stille de gode spørsmålene til selskapene om gasstrategi og gassuttak – vi må understreke at analysen ikke gir en endelig fasit. Vi benytter også analyseresultatene i våre råd til Olje- og energidepartementet forankret i ressursforvalterrollen vi har. I tillegg formidler vi resultatene til Gassco slik at de kan ta hensyn til analyseresultatene i sin arkitektrolle for å sikre optimal utnyttelse av transportsystemet.”

Balansen mellom funn og prospekter har endret seg de siste 10 årene. Flere mindre funn øker usikkerheten, men også behovet for samordning og koordinering aktørene mellom. Fortsatt knyttes det håp til at Troll gass og Ormen ikke blir de siste store utbygginger.

En annen sentral problemstilling for oss i OD, er alternativ anvendelse av gassen, i første rekke til økt utvinning. Slike effekter forsøker vi å ta hensyn til i våre analyser. Dette viser, ifølge Haugland, kompleksiteten i gassbildet og at forut for beslutninger om gassprosjekter, må alle oppsider vurderes nøye.

”I analysene våre forsøker vi å legge et helhetssyn til grunn, slik at vi kan utfordre selskapene på deres strategier for produksjon og utvikling av funn i de aktuelle områdene,” sier Haugland.


 

Ny leiing i OD på plass

Bente Nyland blei utnevnd til oljedirektør like før jul i 2007. I haust fekk ho på plass dei siste to direktørane i leiargruppa i direktoratet.

Leiinga består av (bildet over, fra venstre) Lise Kolberg (ny i OD) miljø og regelverk, Jan Bygdevoll, prognoser, analyser og data, Kjell Agnar Dragvik, strategi, kommunikasjon og prosjekter, Inger Lise Strømme, Arbeidsprosessar og intern utvikling, Bente Fjelland (ny i OD) HR, Kalmar Ildstad, tidlegfase og utbygging, Bente Nyland, oljedirektør, Sissel Eriksen, leiting, Johannes Kjøde, utvinning og drift.

 Evaluering av TFO-ordningen

Olje- og energidepartementet har vedteke at ordningen med Tildelinging i førehandsdefinerte områder (TFO) skal evaluerast. Oljeindustrien, fiskeriorganisasjonene, miljørørsla og statlege tilsyn er invitert til å komme med synspunkta sine innan 20. januar 2009.

Det er to ulike former for tildeling av utvinningsløyve på norsk sokkel. TFO ble innført i 2003 og inneber tildeling i modne område av sokkelen kvart år. Dei ordinære rundane kjem hvart andre eller tredje år, og gjeld område der det ikkje har vore leite etter olje og gass før. Hensikten med TFO var å leggje til rette for meir leiting.

 


 

Samordning av seismisk datainnsamling

Alle som har løyve til å drive med datainnsamling på norsk sokkel, er nå bedne om å sende informasjon om planane sine for 2009 til Oljedirektoratet. I eit brev frå Oljedirektoratet blir dei og bedne om å prøve å samordne undersøkingane sine, dersom desse skal skje i områder som overlappar eller grenser til kvarandre. Petroleumsverksemda og fiskeria driv i dei same farvatna. Ei tidlig rapportering til OD kan gjer det enklare å samordne seismikk og fiske.

 


 

Ny PUD- og PAD-rettleiar

Olje- og energidepartementet har sendt til høyring et forslag til ny rettleier for plan for utbygging og drift og plan for anlegg og drift. Høyingsfristen er sett til 16. januar.

Rettleiaren er ein viktig reiskap for selskapa i utarbeiding av utbyggingsplanar. Ikkje minst er dette viktig fordi det er kome mange nye aktørar på sokkelen. I utkastet til rettleiar er forventningane til selskap og myndigheiter på ulike nivå skildra, og det er særskilt lagt vekt på prosessen mot myndigheiter i tidleg fase av utbyggingsplanlegginga.

Uttalingane vil vere viktige i det vidare arbeidet med å ferdigstille rettleiaren mellom anna for å sikre at sakshandsaminga av eit utbyggingsprosjekt vert gjort på ein best mogleg måte for alle involverte partar.

Departementet har utarbeida forslag til ny rettleiar for plan for utbygging og drift og plan for anlegg og drift (PUD-PAD-rettleiar) i samarbeid med Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet.

 Nytt mannskap i Olje og energidepartementet

Når det er skifte av statsrådar, skjer det som regle i tillegg eit skifte i resten av det politiske mannskapet i departement. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen har tre politiske medarbeidarar. Statssekretær Liv Monica Bargem Stubholt (Sp) held fram i stillinga si. Nye på laget er statssekretær Robin Martin Kåss (Ap) og politisk rådgjevar Sigrid Hjørnegård (Sp).