Olje for utvikling

s-29
17.01.2013
Norsk bistand til Ghana domineres av Olje for utvikling-programmet som startet i 2008. Det består av to fem års samarbeidsavtaler innen ressurs- og miljøforvaltning, begge inngått høsten 2010.

I tillegg har forskningsinstitusjonen Sintef en treårig avtale om petroleumsrettet næringsvirksomhet. Et eget program om innteksforvaltning er også under etablering. Et titalls norske, offentlige institusjoner er involvert i Olje for utvikling.

Oljedirektoratets Leif Erik Abrahamsen koordinerer programmet for ressursforvaltning i regi av Olje for utvikling. Her er hans status for for arbeidet:

 

Utvikling av nytt regelverk

Et av hovedinnsatsområdene er rådgivning ved utforming av ny petroleumslov for Ghana. Arbeidet har pågått i en toårsperiode med tett dialog og en rekke hektiske workshop-er. Det har vært viktig å etablere en god forståelse for Ghanas egne behov og sikre at ghaneserne får eierskap både til produktet og til gjennomføring av regelverket i praksis. Det er håp om at arbeidet blir fullført og loven vedtatt i første halvår 2013.

I 2013 kommer mye innsats til å bli rettet mot rådgivning for etablering av underliggende tekniske forskrifter. Disse omfatter også helse miljø og sikkerhet, hvor Petroleumstilsynet bistår. Det er etablert en rekke arbeidsgrupper som arbeider parallelt, med deltagere fra både petroleumskommisjonen, ministeriet og Ghana national petroleum company (GNPC).

 

Forvaltning av petroleumsdata

Ghana har et betydelig omfang av petroleums- og seismiske data. For 2013 er planen å overføre data fra gamle formater over i nye, anvendelige formater – og alle data må kvalitetssjekkes. Ghaneserne må også etablere et system for navnsetting av brønner og koordinater slik at data blir organisert på en entydig måte og kan gjenfinnes. Her kommer Oljedirektoratets kunnskap og erfaring til nytte.

 

Undergrunn og ressursestimering, samt utbygging

Dette handler om å bidra til kompetansebygging slik at ghanesiske myndigheter selv kan utføre kartlegging og estimering av sine petroleumsressurser. Oljedirektoratet gir innføring og opplæring i ulike metoder og bruk av programvare for dette. I tillegg har det vært gitt bistand på utbyggingsplaner.

 

Gasseksport

Ghana har som ambisjon å ikke øde naturgass ved brenning. Jubilee-feltet tar sikte på å etablere en løsning for gasseksporten i 2013. Gassen skal utnyttes til kraftproduksjon på land. Fram til i dag har hoveddelen av gassen blitt injisert. Norge har gitt råd til ulike løsninger for disponering av gass og også på hvordan dette kan reguleres i ett nytt lovverk. Myndighetene har opprettet Ghana national gas company som den operative aktøren.

 

Helse-, miljø og sikkerhet

Slike planer kreves integrert i utbyggingsplaner. Petroleumstilsynet bidrar på tekniske forskrifter og noe innen lovverket.

 

Generell kompetanseoppbygging

Petrad er sentral i dette arbeidet. Les mer på www.petrad.no

 

Ingen kopi

«Vår oppgave er ikke å promotere den norske modellen. Vi kan bidra ved å legge frem en meny over mulige løsninger og erfaringer fra disse, slik at ghaneserne selv kan velge hva som passer best for sine forhold. Slik får de større eierskap til utarbeidelse av lovverk og løsninger enn om de bare fikk en ferdig rapport levert,» sier Abrahamsen.

Arne Olsen, ministerråd og nestleder ved den norske ambassaden i Accra, følger utviklingen tett. Han mener Ghanas viktigste oppgave er å etablere lovverket og tildele lisenser på en god måte.

«Også Norge måtte låne utenlandske penger i oppstarten av oljevirksomheten. Ghana kan også låne. Nasjonale aktører kan investere mer når de får råd,» sier Olsen.

Han anslår at myndighetene i dag får cirka 50 prosent av inntektene fra produksjonen, når andelen til Ghana national petroleum company regnes med.

Han peker på at utviklingen har gått raskt. Jubilee-feltet ble funnet i 2007 og satt i produksjon tre år senere: «Lovverket klarte ikke å holde følge. Petroleumsloven fra 1984 er ikke tilpasset dagens behov. Derfor jobbes det hardt for å få ny lov og nytt regelverk på plass.»

Olsen har merket seg debatten om kravet til lokalt innhold og at få lokale interesser har fått ta del i eventyret så langt: «Loven er ikke godkjent ennå. Forholdene kommer til å endre seg når den blir vedtatt. Alle er tjent med lokalt innhold i avtalene, det lønner seg også økonomisk.»

Ministerråden er optimist og mener Ghana er et fyrtårn i denne delen av verden. Her er stabilitet og demokrati: «Når ghaneserne og vi andre løfter blikket, så ser vi at mye her er gjort riktig. Sammenligner vi med Norge i en tidlig oljefase, så har Ghana kommet lenger på samme tid.»

 

Interessen vokser

I 2011 registrerte Ghana investment promotion centre 514 investeringsprosjekter til en total verdi av 7,7 milliarder US-dollar. Dette er en økning på 500 prosent fra året før. De utenlandske investorene dominerte og stod for 90 prosent av investeringene. De største investeringene var kinesiske og indiske.Les mer