2-INNLEDNING

15.02.2011

Denne rapporten omhandler i hovedsak fjerning av Condeep-plattformene, de store bunnfaste betongplattformene på norsk sokkel. Prinsippene for fjerning av andre betonginnretninger kan være tilsvarende, men forskjeller i utforming gir andre utfordringer og begrensninger.

Hensikten med denne rapporten er å utrede ulike faktorer som har betydning for reflyting og transport av plattformene sett fra en konstruksjonsteknisk side. Dette kan være med å gi et bedre beslutningsgrunnlag for hvordan man skal disponere Condeep-plattformene. Bakgrunnen er at flere av plattformene nå går mot slutten av sin levetid.

Hovedfokuset til rapporten er lagt på reflytingsoperasjonen, da dette er ansett for å være avgjørende for om fjerning er teknisk gjennomførbart. Utfordringer knyttet til transportfasen er også kort beskrevet. Bakgrunnsinformasjon er samlet i kapitlene om Condeepplattformene, tidligere arbeid, teknologisk utvikling og regelverk.

Forut for de operasjoner som er drøftet i denne rapporten antas det at følgende aktiviteter har blitt gjennomført:

  • Alle brønner har blitt plugget og forseglet
  • Alle rør og kabler som sitter fast i havbunnen har blitt kuttet
  • Alle systemer på plattformdekket har blitt stengt ned, ryddet, rengjort og bevart for ”kald” fase