6-REGELVERK

6.1 OSPAR

OSPAR vedtak 98/3 paragraf 2 sier:

” The dumping, and the leaving wholly or partly in place, of disused offshore installations within the maritime area is prohibited.”

Vedtakene fra OSPAR-konvensjonen er bindende for EU-land, Sveits. Island og Norge, og skal beskytte det maritime miljøet i nord-øst Atlanterhavet.

Det kan gjøres unntak fra vedtaket dersom det er signifikante grunner til å ikke fjerne plattformen, men heller disponere den til sjøs. Som nevnt tidligere er det foreløpig gjort unntak for Ekofisk-tanken og betonginstallasjonene på Frigg-feltet. For Frigg ble det gjort unntak på grunn av kompleksiteten og usikkerheten forbundet med fjerning av understellene. Et uhell under heving ville kunne få alvorlige konsekvenser. Dette ville innebære en stor sikkerhetsrisiko og høye ekstrakostnader.

 

6.2 Anvendbare regelverk

Når man skal vurdere strukturell kapasitet for plattformen vil det være naturlig å ta utgangspunkt i standarden brukt under design, Norsk Standard for prosjektering av betongkonstruksjoner, NS3473. Denne har blitt revidert flere ganger etter at Condeepplattformene ble bygget, og siste gang i 2003. På noen områder har kravene i standarden blitt innskjerpet, som for eksempel skjærkapasitet, og ved kapasitetsberegning for reflyting må de nye kravene tas hensyn til.

Andre anvendbare standarder er blant annet NORSOK standardene. Disse er utviklet av den norske oljeindustrien, er basert på internasjonalt anerkjente standarder og gir tilleggsbestemmelser til bruk for oljeindustrien.

De mest aktuelle er:

  • NORSOK Standard N-001, Structural design
  • NORSOK Standard N-003, Action and action effects
  • NORSOK Standard N-006, Assessment of structural integrity for existing loadbearing offshore structures

Den siste, N-006, er et alternativ til N-001 for tilfeller der konstruksjoner skal opereres utover originale design krav og strukturell kapasitet er vanskelig å demonstrere ved ordinære kapasitetsberegninger, og hvor tilleggsinformasjon erfart gjennom konstruksjonens livsløp kan brukes for å demonstrere tilstrekkelig strukturell kapasitet.

For marine operasjoner kan man benytte det internasjonalt anerkjente regelverket “DNV Rules for planning and execution of marine operations”.

Regelverk for geotekniske forhold finnes i ISO 19901-4:2003 (E) ”Petroleum and natural gas industries – Specific requirements of offshore structures – Part 4: Geotechnical and foundation design considerations. ISO standardene 1990X er for øvrig med å danne grunnlaget for NORSOK standardene.


15.02.2011