Studie om kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land forside
04.01.2008
Beregninger viser at tiltakskostnaden for å elektrifisere eksisterende innretninger på norsk sokkel ligger fra 1 600 kroner per tonn karbondioksid (CO2) og oppover. Dette er høyere enn tidligere publiserte estimater. Den høye tiltakskostnaden skyldes i hovedsak betydelige økte byggekostnader offshore, stor kompleksitet i ombyggingsprosessene og fallende produksjon på feltene.  

Dette er hovedkonklusjonen i en rapport om kraft fra land til sokkelen som er laget av Oljedirektoratet (OD), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Petroleumstilsynet (Ptil) og Statens forurensningstilsyn (SFT). Oppdragsgiver er Olje- og energidepartementet i samråd med Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Miljøverndepartementet.

Petroleumssektoren står for om lag 25 prosent av de norske utslippene av klimagasser. Det forventes at utslippene fra petroleumsvirksomheten holder seg stabile i flere år framover, men faller før elektrifisering kan være realisert. Ifølge rapporten kan deler av norsk sokkel være forsynt med kraft fra land tidligst i 2015.

På innretningene benyttes naturgass og diesel både til produksjon av elektrisitet og til direkte drift av pumper og kompressorer. Tiltakskostnadene og CO2-reduksjonen som er beregnet i rapporten gjelder delelektrifisering, det vil si at utstyr for produksjon av elektrisk kraft på innretningene blir erstattet med kraft fra land. Analysen omhandler elektrifisering av eksisterende innretninger, mens elektrifisering av framtidige nye utbygginger ikke er kostnadsestimert. Dette skyldes at elektrifisering vil bli utredet for alle nye utbygginger, og at de teknisk-økonomiske problemstillingene ved elektrifisering av nye innretninger er annerledes enn for eksisterende innretninger.

Det er krevende å vurdere forholdene rundt kraftforsyningen ved elektrifisering av sokkelen, spesielt langt fram i tid. Rapporten presenterer tre scenarioer. I det ene scenarioet forsynes sokkelen med kraft fra gasskraftverk med CO2-håndtering bygd spesielt for dette formålet i Norge. To andre scenarioer viser tiltakskostnader med kraft fra markedet. I disse er det beregnet tiltakskostnader både for et scenario som tar hensyn til økte utslipp fra kraftproduksjon på land og et scenario med strenge klimaforpliktelser der kvotepris for utenlandske CO2-utslipp er inkludert i kraftprisen.

Analysen viser at Norskehavet har lavest tiltakskostnad dersom kraft hentes fra markedet. Sørlige Nordsjø og deler av nordlige Nordsjø kommer best ut hvis kraften hentes fra nye gasskraftverk. Midtre Nordsjø og deler av nordlige Nordsjø har høyere tiltakskostnader. Rapporten forutsetter at planlagte forsterkninger i kraftnettverket er utbedret før elektrifiseringen er gjennomført.

Beregningene tar utgangspunkt i teknologi som vurderes tilgjengelig i dag, men rapporten beskriver også muligheter og teknologi som kan utvikles i framtiden. Dette gjelder for eksempel kraft fra land til bruk på flytende ikke-vinddreiende innretninger. Dessuten arbeides det med videreutvikling av teknologi for overføring av større kraftmengder til produksjonsskip, vindkraft til havs på store havdyp og sentraliserte gasskraftverk med CO2-fangstanlegg på sokkelen.

Rapporten ble overlevert statsråd Åslaug Haga 4. januar.

Kontakt i OD:
Kommunikasjonsrådgiver Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 957 00 320

NVE:
Vassdrags- og energidirektør Agnar Aas, tlf 951 79 164.

SFT:
SFT-direktør Ellen Hambro, tlf 22 57 34 94, e-post: ellen.hambro@sft.no

Ptil:
Pressekontakt Ole-Johan Faret, tlf  416 835 46


Tema: Miljø