1 Innledning

Vurdering-av-prosjekter
14.10.2013
Det vises til forespørsel fra Olje og energidepartementet (OED) av 13.03.2013 der det bes om at Oljedirektoratet (OD) foretar en prosjektgjennomgang av prosjekter som nylig har, eller skulle ha, kommet i produksjon og som har et investeringsomfang på over 10 mrd NOK. Gjennomgangen skal inkludere alle prosjekter med godkjent utbyggingsplan i årene 2006 til 2008.

Denne rapporten oppsummerer ODs svar på forespørselen.

Hovedformålet med prosjektgjennomgangen har vært å forstå grunnene til at rettighetshaverne enten lykkes eller ikke med å gjennomføre prosjektet på tid, kvalitet og kostnader i henhold til plan for utbygging og drift (PUD) og derigjennom påpeke viktig lærdom og erfaringsoverføring til andre prosjekter. Et delmål har vært å gi en beskrivelse av den reelle kostnadsutviklingen og gjennomføringstiden for hvert prosjekt samt å beskrive prosjekterfaringene inklusive årsakene til avvik på gjennomføringstid og kostnader ifht PUD.

Det har vært viktig å avgrense oppgaven til et håndterbart, men representativt utvalg. Ved å ta utgangspunkt i rammen gitt i oppdraget fra OED begrenses omfanget til gjennomgang av prosjektene: Skarv, Yme, Valhall Videreutvikling (VRD), Tyrihans og Gjøa. Dette er prosjekter med PUD godkjent i tidsrommet 2006 – 2008 og med investeringer over 10 mrd NOK. Prosjektene er fordelt på tre operatører og representerer stor variasjon i utbyggings-løsninger. Utvalget inkluderer både prosjekter som er gjennomført med store tids- og kostnadsoverskridelser og prosjekter som er gjennomført i henhold til PUD, både mhp tid og kostnader. Yme-prosjektet er inkludert i denne sammenhengen selv om det opprinnelige investeringsestimatet i PUD var under 10 mrd NOK. Da de endelige investeringene for prosjektet er over 10 mrd NOK. Tyrihans er også inkludert da tidspunktet for godkjennelsen i Stortinget (2. desember 2005) var nær opptil 2006.

Utviklingen av kostnader og tidsbruk samt årsaker og erfaringer er basert på operatørens innrapporteringer på forespørsler fra OD. Det har i tillegg vært avholdt møter med de aktuelle operatørene. Det tas utgangspunkt i estimatene som forelå i PUD. De viktigste årsaker til overskridelser samt lærdom fra prosjektene beskrives. ODs samlede vurdering framgår av kapittel 5.