2 Sammendrag

Vurdering-av-prosjekter
14.10.2013

De fleste prosjektene på norsk sokkel ender opp med utbyggingskostnader innenfor usikkerhetsspennet som er angitt i PUD. På tross av dette er det store kostnadsoverskridelser fra utbyggingsprosjektene samlet sett. Dette skyldes hovedsakelig noen få prosjekter med store overskridelser. Disse står dermed for mesteparten av den samlede endringen i forhold til PUD-estimatene. Det er imidlertid ikke bare på norsk sokkel store olje og gassprosjekter opplever store overskridelser. Nylig gjennomførte studier viser samme utvikling internasjonalt både med hensyn på kostnader og gjennomføringstid.

Både Skarv-, Yme- og Valhall VRD-prosjektene har opplevd betydelige overskridelser i både kostnader og gjennomføringstid. Også kostnadene for Tyrihans og Gjøa-prosjektene endte opp over forventningsrett estimat i PUD, men likevel innenfor det angitte usikkerhetsspennet i PUD. Ferdigstillelsen av disse prosjektene var i henhold til gjennomføringstid i PUD.

Gjennomgangen viser at det er noen viktige forhold som må være på plass i operatørenes prosjektstyring for at prosjektene skal lykkes med å bli gjennomført i henhold til tid, kostnader og kvalitet. Flere av disse er helt sentrale i enhver prosjektsammenheng, er kjente fra før. Investeringsutvalget, nedsatt i 1998, påpekte de samme forholdene i rapporten «Analyse av investeringsutviklingen på kontinentalsokkelen (NOU 1999:11)».

Et grundig tidligfasearbeid med god kvalitet er avgjørende for at resten av prosjekt-gjennomføringen skal lykkes. Flere prosjekter i denne gjennomgangen har av ulike grunner blitt styrt av for ambisiøse tidsplaner fra oppstart av prosjektet. Tiden avsatt til tidligfasearbeidet har blitt for knapp.  For flere prosjekter har derfor forprosjekteringen (FEED) ikke blitt tilstrekkelig ferdigstilt før prosjektsanksjonering. Det har resultert i at bygging og innkjøp er iverksatt på sviktende grunnlag. Det finnes også eksempler på at viktig ny informasjon ikke har blitt tatt hensyn til da dette ville ha medført en ny start av forprosjekteringen og dermed en forsinkelse i prosjektet.  Det framkommer også eksempel på at et internt beslutningsprogram for tilstrekkelig modning av prosjekter har manglet hos operatøren. Dermed har det vært uklare kvalitetskrav til beslutningsgrunnlaget for prosjektsanksjoneringen.

Det er viktig at prosjektene har en klar kontrakts-strategi som bidrar til å sikre kvalitet og framdrift. Operatørens oppfølging og prekvalifisering av leverandører må tydelig inngå som en del av operatørens kontraktstrategi. De prosjektene som i denne gjennomgangen har lykkes med prosjektgjennomføringen anfører dette som viktige suksesskriterier. I store prosjekter vil det ikke være mulig for operatøren å drive tett oppfølging av alle deler av prosjektet. Det må derfor foretas bevisste prioriteringer med hensyn på områder for oppfølging, og resten av prosjektet bør undergås grundig prekvalifisering av leverandører og underleverandører. Dette vil redusere risikoen for bytte av leverandører undervegs, at leverandører går konkurs, at kvaliteten på leveransene ikke er i henhold til forventning, og at sentrale teknologielementer ikke leveres i henhold til forventning.

Denne gjennomgangen gir ikke grunnlag for å konkludere med at det er en sammenheng mellom kostnadsoverskridelsene og fabrikasjonsstedenes geografiske plassering. Feil og mangler i forhold til spesifikasjoner i kontrakt handler etter ODs vurdering først og fremst om operatørenes manglende oppfølging av prosjektet.  Dette vil gjelde så vel om feilene skyldes dårlig kvalitet eller leverandørenes eventuelle manglende forståelse av norske standarder og regelverk.

Høyt aktivitetsnivå har medført økte priser på innsatsfaktorer og knapphet på enkelte ressurser. For prosjekter som har kommet skjevt ut, har et høyt aktivitetsnivå derfor hatt en forsterkende effekt. Et høyt aktivitetsnivå har medført strammere betingelser for prosjektgjennomføringen og er etter ODs vurdering en medvirkende årsak til de store tids- og kostnadsoverskridelsene som har påløpt noen av prosjektene i denne gjennomgangen.