Forord

Bente-Nyland
09.11.2011

Rett før sommeren la olje- og energiministeren fram Stortingsmelding nr. 28 – ”En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten”. Der ble det presentert et offensivt bilde for framtida til norsk petroleumsvirksomhet. For at det offensive framtidsbildet skal bli en realitet, poengteres det i meldingen at det kreves en parallell satsing på fire områder. Vi må øke utvinningen fra felt som er i produksjon. Vi må bygge ut drivverdige funn. Vi må lete i areal som er åpnet for petroleumsvirksomhet, og til sist må vi åpne nye områder for petroleumsvirksomhet. Sist det ble åpnet nye områder for petroleumsvirksomhet på norsk sokkel var i 1994.

I løpet av våren og sommeren er det gjort flere betydelig funn på norsk sokkel. Det var stor begeistring både i petroleumsindustrien og i Nord-Norge da Statoil fant olje i Barentshavet i vår. I sommer fant Total gass i Barentshavet, og på sensommeren ble det klart at strukturen der Lundin gjorde funnet 16/2-6 (”Avaldsnes”) i 2010, strekker seg inn på tomten til naboen, der Statoil gjorde funnet 16/2-8 (”Aldous Major South”) i august. Selv om det fortsatt gjenstår å avgrense funnet, kan dette området til sammen inneholde så mye olje at det plasserer seg på ti-på topplisten på norsk sokkel, og det kan være det største funnet siden 1980-tallet.

Disse funnene understreker at 2011 så langt har vært et av de mest begivenhetsrike årene på norsk sokkel på lang tid og støtter opp om regjeringens offensive framtidsbilde. Funnene bekrefter også Oljedirektoratets (ODs) tro på at det fortsatt er store uoppdagede ressurser igjen på norsk sokkel, både i modent område og i umodne områder. Det nye storfunnet i Nordsjøen viser nødvendigheten av langsiktig tenking, tålmodighet, faglig tyngde og kreativitet. I tillegg understøtter funnet betydningen av TFO-ordningen (Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder) og endringene i letepolitikk i modent område. Lundinfunnet ble gjort i et område som ble tildelt i TFO 2009, og Statoilfunnet ble gjort i et område som ble tildelt i Nordsjørunden i 2000 (forløperen til TFO-ordningen).

De siste funnene i Barentshavet og Nordsjøen gir grunn til optimisme og bekrefter at Norge fortsatt kan være en ledende europeisk olje- og gassnasjon langt inn i dette århundret. Avtalen om delelinjen med Russland rydder også veien for letevirksomhet med store perspektiver for næringer og arbeidsplasser i nord. OD vurderer det nye norske havområdet i Barentshavet Øst som interessant med tanke på petroleumsvirksomhet og mener at det kan inneholde olje og gass som kommer i tillegg til de uoppdagete ressursene vi antar finnes på norsk sokkel. Datagrunnlaget i området er imidlertid svært begrenset og gir mangelfullt grunnlag for vurdering av ressurspotensialet. Derfor satte OD i gang innsamling av seismiske data sommeren 2011.

Ressursrapporten er en faglig rapport som gir en oversikt over petroleumsressursene på norsk sokkel. Rapporten beskriver og analyserer fakta som er et viktig grunnlag for en fortsatt kunnskapsbasert og forutsigbar forvaltning av petroleumsressursene. Etter ODs vurdering kan de gjenværende ressursene legge grunnlag for betydelig produksjon og verdiskaping i mange tiår framover. Da er det viktig å gjøre nye funn slik som i 2011, både i modent område og i nye områder som ikke er utforsket. Men det er også avgjørende at vi produserer alle de lønnsomme ressursene i felt som allerede er i produksjon.

Ressurspotensialet blir imidlertid ikke realisert av seg selv. Det er utfordrende å realisere ressurspotensialet både fra felt i produksjon, ved utbygging av funn og gjennom letevirksomheten. Samtidig som vi gleder oss over de nye funnene, må vi våge å møte disse utfordringene. Utfordringene drøftes da også grundig i rapporten, særlig utfordringer knyttet til realisering av ressurspotensialet fra felt i drift. Det er viktig å få til flere tiltak for å øke utvinningen, slik det framgår av rapporten.

ODs ressursrapport 2011 utgis samtidig med at Stortingsmelding nr. 28 skal behandles av Stortinget. Stortingsmeldingen legger grunnlaget for politiske beslutninger og veivalg. Det er mitt håp at denne rapporten kan utfylle virkelighetsbildet som er beskrevet i meldingen, utdype bakgrunnen for de tiltakene som er foreslått og bidra til at perspektivene åpner for gode veivalg for økt verdiskaping.


Stavanger, september 2011

 Bente Nyland

Bente Nyland
oljedirektør

 

 

Opp
Til toppen av siden


 

Bla i rapporten
Hovedside  Forord Status og utfordringer på norsk sokkel.. Uoppdagede ressurser Leting Fra funn til felt Muligheter og utfordringer for felt i drift