Forord

Sissel-Eriksen
12.06.2013

Det er to år siden forrige gang Oljedirektoratet ga ut en ressursrapport. Den største endringen i petroleumsnæringen siden 2011 er at optimismen på norsk sokkel er større enn på lenge.

Etter at myndighetene for rundt ti år siden justerte letepolitikken og blant annet åpnet opp for nye selskap på norsk sokkel, er antall aktører nesten fordoblet og aktørbildet blitt mer mangfoldig. Dette har bidratt til en jevnt høy leteaktivitet, og det er gjort mange funn. Antallet søknader og tildelinger i de ulike konsesjonsrundene viser at norsk sokkel fortsatt er en interessant petroleumsprovins.

I denne ressursrapporten presenterer vi analyser som viser at det vi omtaler som mellomstore selskap styrker sin posisjon på norsk sokkel. Det ser ut til at disse selskapene er i ferd med å overta posisjonen de integrerte internasjonale oljeselskapene har hatt på norsk sokkel siden starten for snart 50 år siden.

Det er rimelig å tro at de betydelige funnene de siste årene har redusert estimatet av de uoppdagede ressursene. Slik er det ikke. De forventede uoppdagede ressursene er faktisk større enn de var for to år siden. Årsaken til dette er hovedsakelig at den nye kunnskapen gir større tro på mulighetene for å finne mer. Det er fortsatt mye olje og gass å finne i alle de tre havområdene, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

De siste årene er det kanskje Nordsjøen som har overrasket mest, med betydelige funn i områder som ble tildelt første gang allerede i første konsesjonsrunde i 1965. I Barentshavet har nye funn bidratt til økt forståelse av geologien i området, mens letevirksomheten i de umodne delene av Norskehavet ikke har innfridd Oljedirektoratets forventninger – ennå.

For to år siden ble norsk sokkel større, da Norge og Russland undertegnet den endelige delelinjeavtalen i Barentshavet. Oljedirektoratet har nylig kartlagt Barentshavet sørøst, som kan bli tilgjengelig for industrien allerede i 2013 hvis Stortinget vedtar dette.

Oljedirektoratet kartlegger også de norske havområdene rundt Jan Mayen. Kartlegging av disse havområdene skal sluttføres i 2014. I tillegg til å gi oss kunnskap om potensielle petroleumsressurser her, kan denne kartleggingen bidra til at vi lærer mer om geologien i de dype områdene vest i Norskehavet.

Oljedirektoratets oppgave er å bidra til å skape størst mulig verdi for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en forsvarlig ressursforvaltning med forankring i sikkerhet, beredskap og ytre miljø.

At Oljedirektoratet holder oversikt over og vurderer petroleumsaktivitetene og petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel er derfor av stor betydning. Det danner et viktig grunnlag for en kunnskapsbasert, langsiktig og forutsigbar forvaltning av det norske folks olje- og gassressurser.

 

Sissel H. Eriksen
Direktør leting

Oljedirektoratet