Forord

Jan Bygdevoll, Foto: Emile AshleyPetroleumsvirksomheten bidrar årlig med store verdier inn i norsk økonomi, og har siden oppstarten skapt verdier, målt i dagens pengeverdi, for i overkant av 11 000 milliarder kroner. Store inntekter bidrar til å skape økonomisk trygghet og arbeidsplasser i hele landet. I snart 50 år har det foregått petroleumsvirksomhet, og Oljedirektoratets (ODs) prognoser tyder på lønnsom produksjon og høy aktivitet i mange tiår til.

Siden sist OD publiserte en ressursrapport om felt og funn på norsk sokkel, har det skjedd en betydelig utvikling. Rekordmange felt er under utbygging, både nyere funn og funn som ble gjort helt tilbake til 1970-tallet er besluttet utbygd. Det er også gjort nye store funn.

Johan Sverdrup er blant de fem største oljefunnene noensinne på norsk sokkel, og det største siden 1979. Johan Castberg er det største oljefunnet i Barentshavet, og det største oljefunnet nord for 62. breddegrad siden 1992. Utbygging av disse funnene vil bidra til et høyt aktivitetsnivå i den neste tiårsperioden, og de vil etter utbygging stå for mer enn en fjerdedel av norsk oljeproduksjon.

Ellers preges funnporteføljen av mange mindre funn under vurdering. De fleste forventes å bli bygd ut med havbunnsløsning til nærliggende felt. I samspillet mellom felt og funn kan det, med de rette beslutningene i et langsiktig perspektiv, oppnås god lønnsomhet. Funnene kan nyte godt av etablert infrastruktur, feltene vil få lavere kostnader, forlenget levetid og kunne jobbe videre med å forbedre utvinningen. Uten god utnyttelse av eksisterende infrastruktur, vil antakelig mange av funnene ikke bli bygd ut, eller det blir betydelige forsinkelser og mer kostbare utbygginger. I så fall vil felt måtte stenge tidligere, og potensialet for utvinning vil ikke kunne realiseres.

En positiv utvikling forutsetter at prosjekt som planlegges er lønnsomme. I petroleumsnæringen har det den siste tiden vært fokus på kostnadsutvikling og lønnsomhet. Høy oljepris har medført økt aktivitet og stor investeringsvilje. Konsekvensen av dette er økt kostnadsnivå med press på lønnsomhet som resultat. Dersom kostnadene fortsetter å stige, kan det medføre at prosjekt blir utsatt eller skrinlagt. Dette er en situasjon som OD vil følge nøye med på.

Kostnadsutviklingen i petroleumsindustrien er en utfordring, både for utbygging av funn og for satsing på prosjekt som kan øke utvinningen på felt. Myndighetene har gitt oljeselskapene på norsk sokkel rettigheter. Dette innebærer også et ansvar for å modne og utvinne alle lønnsomme ressurser, og det er ODs oppgave som ressursforvalter å bidra til at dette skjer.

I 2014 har OD fått økte budsjetter for å følge opp felt i produksjon. Som det går fram av denne rapporten, er mulighetene for å få ut større mengder olje og gass fra produserende felt mange. Men det krever at rettighetshaverne tar beslutninger og er villige til å satse. OD vil fortsette arbeidet for at verdiskapingen fra funn og felt blir så stor som mulig.

ODs mål for perioden 2014-2023 er en reservetilvekst på 1 200 millioner Sm³ olje. Dette er noe mer enn det som ligger i grunnlaget for ODs prognose. Gapet mellom prognosen og målsettingen antas å kunne fylles ved at det blir gjennomført enda flere tiltak for å øke utvinningen på feltene, og at kommende utbygginger leverer bedre enn planlagt. Det forutsettes også at det gjøres ytterligere kommersielle funn som blir besluttet utbygd i perioden.


Jan Bygdevoll

Direktør for prognoser, analyser og data
Oljedirektoratet


03.04.2014