Sammendrag

03.04.2014

Denne rapporten handler om ressursene i felt og funn på norsk kontinentalsokkel og ODs vurdering av mulighetene for å realisere størst mulig verdier fra disse. Av gjenværende ressurser, anslått til 8 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.), utgjør påviste ressurser 5 milliarder Sm3 o.e. eller 63 prosent av dette. Ved årsskiftet var det 77 felt i produksjon, 13 felt var under utbygging og 88 funn var til vurdering for utbygging.

De nærmeste årene vil produksjonen komme fra felt i drift og under utbygging. OD anslår at samlet oljeproduksjon på sokkelen holder seg stabil, og at gassproduksjonen øker noe framover. Etter hvert vil funn som blir bygd ut bidra med en stadig større andel av produksjonen.

Realisering av prognosen for olje- og gassproduksjon avhenger av en rekke forhold. Sentralt vil være om selskapene, med det pris- og kostnadsbildet de står overfor, kan utvikle og gjennomføre lønnsomme prosjekt, og i hvilken grad en klarer å opprettholde og utnytte etablert infrastruktur på sokkelen.

Petroleumsvirksomheten skaper store verdier, og den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er høy. Høye olje- og gasspriser har ført til en internasjonal oppgangskonjunktur innenfor petroleumssektoren, med høy kapasitetsutnyttelse og betydelig kostnadsvekst som konsekvens. Både utbygging av funn og økt utvinning i modne felt blir mer krevende når kostnadene stiger. Kostnadsveksten truer lønnsomheten i framtidige prosjekt. Dette er en utfordring for hele sektoren, og som både næringen, leverandører og myndigheter må arbeide for å løse.

Realisering av størst mulig verdier fra felt og funn krever langsiktige løsninger. Det er over tid bygd ut en omfattende og integrert infrastruktur på norsk sokkel. En god utnyttelse av denne vil kunne skape store verdier for det norske samfunnet. Samlet er det investert i underkant av 3 000 milliarder med dagens kroneverdi i innretninger, rør og landanlegg. Innfasing av funn til eksisterende felt vil kunne utnytte denne kapasiteten samtidig som feltenes levetid forlenges. Dette gir også rom for nye tiltak som kan øke utvinningen på feltene. I en periode der næringen i økende grad fokuserer på kortsiktige mål, som løpende avkastning på investert kapital, er det svært viktig at gode og langsiktige utbyggingsløsninger blir valgt.

På de ulike feltene arbeides det med et betydelig antall prosjekt for å øke utvinningen. En stor andel av prosjektene krever nye brønner, og på en rekke felt er det nødvendig med nye innretninger, både over og under vann, for å få dette til. På felt i drift vil det normalt være slik at de mest lønnsomme ressursene tas ut først. Lengre ut i produksjonsforløpet kan det være mer krevende å få gjennomført tiltak for å øke utvinningen. Et høyt kostnadsnivå reduserer muligheten for å gjennomføre denne type tiltak.

Funn som er under vurdering for utbygging kan bidra med en betydelig produksjon framover. Johan Sverdrup og Johan Castberg er store funn som vil kreve egne innretninger og infrastruktur. De fleste andre funnene er mindre, og de ligger nær eksisterende infrastruktur. Derfor planlegges de fleste mindre funnene bygd ut som havbunnsløsninger med innfasing til de etablerte feltene.

Selv om det er store utfordringer med et høyt kostnadsnivå, er det også store gjenværende ressurser i felt og funn. Dette er en viktig motivasjon for å finne løsninger og realisere ressursene. Næringen har også tidligere hatt store utfordringer, men funnet løsninger. På denne bakgrunn har OD et positivt syn på den videre utviklingen av norsk sokkel. Vi tror at petroleumsindustrien i samarbeid med myndighetene vil løse kostnadsutfordringene, slik at infrastrukturen på sokkelen kan utnyttes bedre og nye tiltak for økt utvinning kan gjennomføres.

Petroleumsvirksomheten har også en påvirkning på miljøet, spesielt gjennom utslipp til luft og sjø. OD bidrar til at gode løsninger etableres og at miljøpåvirkningen fra næringen blir så liten som mulig.

I denne rapporten lanseres en ny målsetting for reservetilvekst for olje. Dette er en videreføring av målsettingen som ble introdusert i 2005. Da var målsettingen en reservetilvekst på 800 millioner Sm³ fram til utgangen av 2014. Det har vært en betydelig reservetilvekst siden 2005, men det ser ikke ut at tilveksten blir fullt så høy som målsettingen.

Etter ODs vurdering vil beslutninger om å gjennomføre planlagte prosjekt for økt utvinning og utbygging av funn medføre en reservetilvekst på 950 millioner Sm³ olje innen utgangen av 2023. ODs mål for perioden 2014-2023 er en reservetilvekst på 1 200 millioner Sm³ olje. Gapet mellom prognosen og målsettingen forutsettes fylt ved at det blir gjennomført enda flere tiltak på feltene, at de kommende utbyggingsplanene blir ytterligere optimalisert, og at det fortsatt gjøres kommersielle funn som blir besluttet utbygd i perioden.


Ressursklassifisering

For å holde oversikt over petroleumsmengdene på kontinentalsokkelen, er det nødvendig å ha et klassifikasjonssystem. Ressursene klassifiseres etter ODs klassifikasjonssystem som ble utarbeidet i 1996 og har vært uendret siden en revisjon i 2001. Det er de totale utvinnbare petroleumsmengdene som klassifiseres. Utvinningen av petroleum skjer gjennom industrielle prosjekt, derfor blir det lagt vekt på å kunne følge prosjektene gjennom de ulike fasene. Et felt kan bli utbygd i flere etapper og vil derfor omfatte flere prosjekt. Disse har ulik modenhet med hensyn til utvikling, utbygging og produksjon. ODs system klassifiserer petroleumsmengdene i de enkelte prosjektene etter modenhet.

Systemet er inndelt i tre klasser: reserver, betingede ressurser og uoppdagede ressurser. Reservene er petroleumsmengder som er besluttet å utvinne. Betingede ressurser er utvinnbare mengder som er funnet, men som det ennå ikke er tatt beslutning om å utvinne samt prosjekt for å øke utvinningen fra feltene. I klassifikasjonen benyttes bokstavene F og A for å skille mellom utbygging av funn og forekomster (F står for «First») og tiltak for å øke utvinningen fra en forekomst (A står for «additional»). Uoppdagede ressurser er de petroleumsmengdene som kan bli påvist ved fortsatt leting og som kan utvinnes. Det som er produsert, solgt og levert utgjør den aggregerte produksjon. Alle utvinnbare petroleumsmengder kalles ressurser, og reserver er en særlig gruppe av ressurser.

Hver klasse inndeles i ulike kategorier etter prosjektenes status, i prosjektstatuskategorier.

 

ODs klassifisering av petroleumsressursene.


 ODs klassifisering av petroleumsressursene - Last ned pdf