Forord

sissel-e
14.04.2016

Med jevne mellomrom legger Oljedirektoratet fram oppdaterte estimater for uoppdagede ressurser på norsk sokkel. Dette er også en viktig del av årets rapport. Det er tre år siden vi hadde forrige gjennomgang av de uoppdagede ressursene på sokkelen. Det er gjort 57 funn siden ressursrapporten i 2013. Samtidig er endringen i vårt totale estimat for uoppdagede ressurser ubetydelig. Vi ser en liten nedgang i Nordsjøen og Norskehavet, men dette oppveies av en økning i estimatet i Barentshavet. Dette skyldes i hovedsak den geologiske informasjonen de siste års leteresultater har gitt oss.

Det er 50 år siden den første letebrønnen ble boret på norsk sokkel. Fram til nå er om lag 100 felt satt i produksjon, det er skapt arbeidsplasser, og verdiskapingen for samfunnet har vært enorm. Så langt er 47 prosent av de totale forventede ressursene produsert, og de uoppdagede ressursene utgjør 20 prosent. Det betyr at det er mye igjen å finne, og at det er grunnlag for produksjon i mange tiår framover.

De fleste funnene som er gjort siden forrige ressursrapporten 2013 ligger nær eksisterende infrastruktur og vil enkelt og kostnadseffektivt kunne bygges ut mot eksisterende infrastruktur som plattformer og transportnett. Dette gjelder spesielt for funnene i Nordsjøen og den modne delen av Norskehavet, og det understreker betydningen av å lete i disse områdene. Det at vi fortsatt gjør funn etter 50 års leteaktivitet, viser at norsk sokkel er en attraktiv petroleumsprovins. Hver letebrønn gir ny kunnskap og grunnlag for ny forståelse av geologien og ressurspotensialet på sokkelen. For å gjøre funn, må det bores letebrønner. De siste ti årene har det vært stor aktivitet, med et gjennomsnitt på rundt 40 letebrønner per år. I 2015 ble det påbegynt hele 56 letebrønner, i 2016 venter vi at det blir boret om lag 30 brønner. Oljedirektoratet har gjennomført en analyse av lønnsomheten av leting i perioden 2000 til 2014. Analysen viser at leteaktiviteten i denne perioden har vært samfunnsøkonomisk lønnsom i alle havområdene. Beregningene våre viser at verdiskapingen har vært klart høyest i Nordsjøen, ettersom det er her leteaktiviteten har vært høyest og investeringene størst. Tilgang til infrastruktur, som i Nordsjøen, bidrar også til høy lønnsomhet. I Norskehavet og Barentshavet skaper også leteaktiviteten store verdier for samfunnet. Nye funn som bidrar til infrastruktur her, vil på sikt gi grunnlag for tilsvarende verdiskaping som i Nordsjøen. Ved utgangen av 2015 var det 53 selskap på sokkelen. Dette er en fordobling siden 2000. De fleste av disse er aktive i letefasen. Nye aktører betyr større mangfold. Mer mangfold innebærer at flere og nye ideer blir testet ut. Totalt sett bidrar dette til flere funn og økte verdier.

En viktig del av Oljedirektoratets arbeid er å kartlegge uåpnede områder for å øke forståelsen og kunnskapen om geologien i disse områdene. De siste årene har innsatsen primært vært rettet mot å samle inn data i Barentshavet nord og Barentshavet nordøst, mot grensen til Russland. Sommeren 2015 ble det blant annet boret grunne borehull øst og nord for Kvitøya. Resultatene herfra vil være viktige for forståelsen av geologien og ressurspotensialet i Barentshavet nord og inkludert grenseområdet mot Russland. Det pågår nå arbeid med å tolke dataene vi har samlet inn de siste årene.

Leting er læring og læring tar tid. Vi er nå inne i en periode med store utfordringer i næringen. Da er det viktig å ha et langsiktig perspektiv. Hensikten med ressursrapporten er å gi økt forståelse av ressursgrunnlaget på norsk sokkel og dermed bidra til gode veivalg for framtidig verdiskaping.

Sissel Eriksen
Letedirektør