1. Myndighetsforhold

baat_125
22.11.2010

Seismiske undersøkelser er underlagt rapportering til Oljedirektoratet. Undersøkelsen skal meldes i forkant og følgende institusjoner kan gi innspill:

 • Fiskeridirektoratet (fiskerifaglig vurdering av forventet fiskeriaktivitet)
 • Forsvaret (militær aktivitet)
 • Havforskningsinstituttet (ressursbiologisk vurdering)

Kopier av uttalelsene til meldingene om undersøkelsene skal ligge tilgjengelig på seismikkfartøyet. Disse kan også lastes ned fra Oljedirektoratets nettsted (www.npd.no).

 

Oljedirektoratet:

Oljedirektoratet er en fagetat underlagt Olje- og energidepartementet og skal ha best mulig kunnskap om petroleumsressursene på den norske kontinentalsokkelen og påse at rettighetshaverne forvalter ressursene på en effektiv og forsvarlig måte. Oljedirektoratet sitt overordnede mål er å bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom forsvarlig ressursforvaltning med forankring i sikkerhet, beredskap og ytre miljø. Oljedirektoratet har nasjonalt ansvar for at data og informasjon fra petroleumsvirksomheten blir gjort tilgjengelig for samfunn, næring, forskning og andre. Oljedirektoratet gir råd til Olje- og energidepartementet i spørsmål om petroleumsvirksomheten. Hovedkontoret ligger i Stavanger, med lokalkontor i Harstad.

 

Fiskeridirektoratet:

Fiskeridirektoratet er en fagetat underlagt Fiskeri- og kystdepartementet, og er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innenfor fiskeri- og havbruksforvaltning i Norge. Fiskeridirektoratet har en overordnet målsetning om å fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø. Fiskeridirektoratet skal også ivareta hensynet til fiskeriene i forhold som vedrører konkurrerende bruk av havet. Hovedkontoret ligger i Bergen og direktoratet har i tillegg syv regionkontorer. Av disse syv regionkontorene er geografisk ansvarsområde knyttet til saksbehandling av seismiske undersøkelser fordelt på 3 regioner. Region sør for 62° grader nord, region Møre og Romsdal, mellom 62° – 67° nord og region Troms nord for 67° nord.

 

Kystvakten:

Kystvakten er en del av Sjøforsvaret og ble opprettet i 1977 i forbindelse med at Norge etablerte 200 nautiske mils økonomisk sone. Kystvakten er statens viktigste myndighetshåndhever på havet og utfører sitt virke i hele Norges ansvarsområde. Kystvakten er myndighetsutøver i norske jurisdiksjonsområder innenfor ressurskontroll og samarbeider i den forbindelse nært med fiskerimyndighetene. Kystvakten er delt i to kystvaktskvadroner, Nord og Sør, med kontor i henholdsvis Sortland og Bergen. Geografisk skille mellom de to skvadronene følger 65 grader nord. Kystvaktsentralen for innmelding av faststående fiskeredskaper er lokalisert ved kystvaktskvadron nord. 5

 

Samarbeidsavtalen mellom Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Oljedirektoratet

Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Oljedirektoratet har en felles samarbeidsavtale. Gjennom samarbeidsavtalen vil myndighetene sikre at fiskerikyndig person og eventuelt andre skal kunne få døgnkontinuerlig bistand fra myndighetene ved hendelser og ved andre behov.

Oljedirektoratet er ansvarlig for videre saksbehandling og skal registrere meldte hendelser og situasjoner.

 

Fiskerikyndiges generelle kontakt med Kystvakten:

 • Kontakt Kystvaktsentralen før en ankommer området for seismikkskyting.
 • Be om informasjon om faststående fiskeredskap og fiskeriaktivitet generelt.
 • Gi sentralen opplysninger om posisjoner på linjer som planlegges innsamlet de nærmeste dagene slik at sentralen kan plotte disse ut.
 • Ha god kontakt med Kystvaktsentralen når det opereres i områder med fiskeriaktivitet.

 

Varslingsplan ved hendelser og situasjoner som måtte oppstå på feltet:

Den fiskerikyndige skal til enhver tid kunne få kontakt med myndighetene gjennom Kystvakten.

 • Kystvakten har døgnkontinuerlig beredskap
 • Kystvakten er primærkontakt og skal orientere og videreformidle henvendelser til Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet


Oversikt

 

Dersom den fiskerikyndige kontakter Kystvakten ved hendelser eller situasjoner som oppstår på feltet, skal det som et minimum formidles opplysninger om:

 • hvem meldingen kommer fra
 • betegnelse på undersøkelsen (survey-navn)
 • navn og IMO-nummer på involverte fartøy
 • reg. nr på fiskefartøy 
 • dato
 • posisjoner
 • en kort beskrivelse av situasjonen, herunder eventuelle egne observasjoner og i hvilken grad hendelsen er avklart.

Tema: Seismikk