Innledning

baat_125
22.11.2010
Denne manualen er utgitt av Oljedirektoratet med bidrag fra Fiskeridirektoratet for fiskerikyndig person på fartøy som foretar seismisk undersøkelse etter petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel.

Denne manualen er utgitt av Oljedirektoratet med bidrag fra Fiskeridirektoratet for fiskerikyndig person på fartøy som foretar seismisk undersøkelse etter petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel.

Manualen bør også benyttes av fiskerikyndig personell som deltar under vitenskapelige undersøkelser og ulike typer trasé- og andre grunnundersøkelser som omfatter seismisk datainnsamling.

Manualen er en veiledning om utøvelsen av rollen til den fiskerikyndige og gir informasjon om myndighetsforhold, regelverk og aktuelle tillatelser. Nyttige adresser og telefonnummer er inkludert. Manualen inneholder standard for utformingen av den fiskerikyndiges loggbok.

Fiskeridirektoratet har utarbeidet informasjon om fiskeredskap som benyttes i norske farvann.

Fiskerikyndig person har en viktig rolle for å bidra aktivt til at petroleumsvirksomheten og fiskerivirksomheten kan utøve sitt arbeid på havet i sameksistens. Den fiskerikyndige har en rådgivende funksjon og skal gi sine fiskerifaglige råd på fritt og uavhengig grunnlag.

Manualen medbringes under hvert oppdrag.

 


Tema: Seismikk