Veiledning om opptakskrav og søknad til kurs for fiskerikyndig person

12.12.2018
Krav for å kunne bli fiskerikyndig fremgår av forskrift for ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (FOR 2017-12-13-2004) (ressursforskriften) paragraf 11.

Søknad om opptak på kurs for fiskerikyndige sendes til Oljedirektoratet. Oljedirektoratet fastsetter det faglige innholdet, tid og sted for kurs og utsteder kursbevis. Det kan kreves egenandel.

 

For å kunne delta på slike kurs gjelder følgende inntakskrav:

Kandidaten skal

 • som minimum ha løst navigasjonssertifikat for fiskeskipper klasse B eller D 5 uten begrensninger.
 • minimum 1 års erfaring som skipper/styrmann
 • dokumentere å ha vært aktiv fisker i minst tolv måneder til sammen i løpet av de siste fem årene.
 • dokumentere kunnskap om fiskeriaktiviteten i ett eller flere av de farvannene der det seismiske fartøyet skal operere, sør for 62 grader nord, mellom 62–67 grader nord og nord for 67 grader nord.
 • beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig, herunder fiskerifaglig og maritim fagterminologi.

Søknaden skrives på eget skjema fastsatt av Oljedirektoratet. Dokumentasjon om navigasjonssertifikat, praksis som fisker og kunnskap om fiskeriaktiviteten legges ved søknaden.

Dokumentasjon om praksis og kunnskap om fiskeriaktivitet skal fremgå gjennom en bekreftelse av ansettelsesforholdet til ett eller flere spesifikke fiskefartøy. Dette skal bekreftes av skipper eller reder. Dersom en selv er skipper skal dette bekreftes av reder. Dersom en selv er både skipper og reder, kan en selv bekrefte forholdet.

 

Bekreftelsen skal inneholde følgende opplysninger:

 • Fartøynavn med fiskeriregistreringsmerke og kallesignal
 • Stilling om bord
 • Tidsperiode(r)
 • Angivelse av fiskeri fartøyet har deltatt i og geografisk område, innenfor angitte tidsperioder

Fiskeridirektoratet vil bistå Oljedirektoratet med vurdering av hvorvidt ovennevnte krav er tilstrekkelig oppfylt. 8.4.2011

 

Litt om den fiskerikyndiges oppgaver og funksjon

Ressursforskriften har i § 9 første ledd krav om at fartøy som foretar seismiske undersøkelser, skal ha fiskerikyndig person om bord når det er nødvendig av hensyn til fiskerivirksomheten i området.

 

Kommunikasjon

Den fiskerikyndige har en rådgivende rolle innenfor sitt fagområde. Oppgavene vil i første rekke bestå i å forklare og beskrive fiskeriaktivitet i området til seismikkfartøyets ledelse og gi råd for å unngå hendelser og interessekonflikter. Fra tid til annen vil fiskefartøy og seismikkfartøyet bevege seg inn i samme område og det må håndteres kommunikasjonsmessig av den fiskerikyndige. Veiledning for oppgaven som fiskerikyndig er også gitt i ”Manual for fiskerikyndig person om bord på fartøy som foretar seismisk undersøkelse på norsk kontinentalsokkel”.

 

Områdekunnskap

Det er en forutsetning at den enkelte fiskerikyndige har fiskeri- og farvannskunnskap i forhold til den geografiske inndelingen. Det er viktig å forstå og kunne beskrive driftsform og bevegelsesmønster for den enkelte fiskeredskapsgruppe til personell på seismikkfartøyet. Kjennskap til relevant fagterminologi innen fiskeriene er også en forutsetning. Det er videre viktig at den fiskerikyndige er kjent med hvor det er mulig å finne informasjon om fiskeriaktivitet i området. Fiskeridirektoratets regionkontorer er behjelpelig med å dokumentere at disse kravene er oppfylt:

 • Region Sør for seismisk undersøkelse i området sør for 62° N
 • Region Møre og Romsdal for seismisk undersøkelse i området mellom 62° N og 67° N
 • Region Troms for seismisk undersøkelse i området nord for 67° N.

 

Språkkunnskaper

Den fiskerikyndige skal ha kontakt med norske og utenlandske fiskefartøy og maritim ledelse og representant for selskapet som skal ha undersøkelsen gjennomført. Ofte vil disse personene være fremmedspråklige. Krav til språkkunnskaper går derfor ut på å kunne ivareta kommunikasjon om bord og mot andre fartøyer og ha et tilstrekkelig ordforråd, inkludert fiskerifaglig og maritim fagterminologi. Fiskerikyndige må derfor kunne motta og forstå informasjon på engelsk og selv kunne uttrykke seg på engelsk for å ivareta sin oppgave. Fiskerikyndige må også kunne oversette relevante tekster og beskjeder fra norsk til engelsk og omvendt. Derfor gjennomføres det språktest av den enkelte, med karaktergivning bestått eller ikke bestått.