Informasjon om bruk av sporingsutstyr om bord på seismisk fartøy

21.05.2010
Etter petroleumsloven § 10-18 tredje ledd og petroleumsforskriften § 6 niende ledd skal fartøy som driver undersøkelser etter petroleum ha om bord og bruke satellittsporingsutstyr og ferdskriver.

Oljedirektoratet (OD) er gitt adgang til å fastsette nærmere bestemmelser om sporingsutstyr, herunder tilgang til data. Dette er gjort ved at det fra 1.4.2010 gjelder en ny § 5a i forskrift for ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften - forskrift av 18.6.2001 nr. 749). Bestemmelsen inneholder krav til teknisk utstyr for posisjonsrapportering, installasjon, krav til meldinger og frekvens av meldinger m.m. Krav til sporing gjelder ikke for trasé og andre grunnundersøkelser (petroleumsforskriften § 30, jf. ressursforskriften § 7).

Lenke til Lovdata:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/ltavd1/filer/sf-20100310-0384.html

 

Teknisk informasjon

Posisjonsrapportering eller VMS (Vessel Monitoring System) er en teknologi som gir sanntidsinformasjon om hvor et fartøy er og hvilken aktivitet det utøver. Systemet tilsvarer det som benyttes for deler av fiskeflåten og OD har inngått avtale om å ha Fiskeridirektoratets sporingssentral som teknisk operatør (FMC).

Kravene i ressursforskriften bygger på bestemmelser i forskrift om krav til utstyr som skal benyttes om bord i fiskefartøy til sporing via satellitt (FOR 1999-12-23 nr 1592), jf og forskrift om installasjon av satellittsporingsutstyr om bord i fiske og fangstfartøyer (FOR 2000-06-13 nr 674). Disse kravene er nå samlet i forskrift av 24.3.2010 nr 454: ”Forskrift om krav til utstyr og installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr, ref forskriften kap II, III og IV. 


Lenke til lovdata:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/sf/fi/fi-20100324-0454.html

 

Utstyr som kan benyttes vil være alminnelig Inmarsat C / min-C av typen TT3020C / H2095C eller TT3026C. TT3000SSA kan og benyttes. De fleste skip som er utstyrt for seismiske undersøkelser har allerede denne type utstyr. Utstyret må konfigureres av autorisert personell ved at det legges inn en egen programvare.

 

Installasjon av sporingssystemet

Rettighetshaver som utfører undersøkelser med seismisk fartøy i norske farvann må ta kontakt med valgt tjenesteleverandør/reder/fartøy på et tidlig tidspunkt, for å få verifisert at fartøyet har Inmarsat-C med godkjent programvare fra Fiskeridirektoratet installert.

FMC er døgnkontinuerlig åpen på tlf 55 23 83 36. Her kan interesserte få informasjon, herunder navn på installatører som er godkjente til å installere sporingsutstyr og programvare. Fartøy som allerede har Inmarsat-C om bord trenger bare å få installert korrekt programvare og kan kontakte FMC for å få kontakt med godkjent installatør for slik programvare.

Dersom det oppstår problemer eller man har spørsmål, kan FMC kontaktes.

 

Praktisk bruk av sporingssystemet

Etter ressursforskriften § 5a skal det sendes melding elektronisk (e-post) til FMC seinest ved oppstart av undersøkelsen (aktivering av kildene).

Første gang et seismisk fartøy benytter sporingssystemet, må fartøyet kontakte FMC for å aktivere systemet. Etter dette kan FMC selv aktivere og deaktivere sporingen når de får varsel om at undersøkelsen starter eller opphører.

I ODs meldingssystem for seismiske undersøkelser vil det innen 1. juni 2010 bli lagt til rette for at de opplysningene som sendes OD også vil sendes FMC ved oppstartsmelding og sluttmelding (e-post: fmc@fiskeridirektoratet.no). Når denne ordningen er etablert, vil det normalt bare være nødvendig at det seismiske fartøyet henvender seg til FMC ved første gangs bruk av sporingsutstyret. Før dette skjer må FMC kontaktes både ved oppstart og ved opphør av undersøkelsen.

I meldesystemet vil en også måtte opplyse om fartøyet er klargjort for satellittsporing.

 

Bruk og oppbevaring av sporingsdata

Sporingsopplysninger mottatt fra fartøyene lagres i et sporingsregister. Registeret og reglene om anvendelse av opplysningene vil sikre at personvernhensyn blir tilstrekkelig ivaretatt.

Registerets primære brukere er autorisert personell i Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Kystvakten samt Hovedredningssentralen. Det vurderes og om opplysningene bør være tilgjengelig for Kystverket. Opplysningene i registeret er beskyttet i henhold til forvaltningslovens regler om taushetsplikt, offentlighetsloven og personopplysningsloven.

 

Kommunikasjonsutstyr bekreftet tillatt for posisjonsrapportering

Nedenfor er en oversikt over kommunikasjonsutstyr som er bekreftet tillatt av Fiskeridirektoratet.

Inmarsat-c: Alle sendere fra Thrane&Thrane; TT3020C og nyere utgaver

Inmarsat-c: Alle sendere fra Furuno; Felcon 12 og nyere utgaver


Tema: Seismikk