2. Kort om regelverk og rutiner for undersøkelsesaktivitet

baat_125
22.11.2010

Seismiske undersøkelser etter petroleum er en petroleumsaktivitet og innebærer en nødvendig del av den virksomheten som utøves for senere å finne og utvinne petroleum. Et av formålene med regelverket er å bidra til at denne virksomheten også kan foregå under hensyntagen til annen virksomhet som fiske og skipsfart. Dette skjer blant annet ved at aktiviteten meldes fem uker før oppstart og at det som ledd i meldesystemet innhentes tilbakemeldinger fra myndighetene med mulighet for tilpasninger til annen aktivitet.

 

Sammendrag av relevante bestemmelser

Gjeldende regelverk for undersøkelse etter petroleum er gitt ved:

  • Lov om petroleumsvirksomhet av 29.november 1996 nr 72 (pl), kapittel 2, Undersøkelsestillatelse og kapittel 3, Utvinningstillatelse mv.
  • Forskrift til lov om petroleumsvirksomhet av 27. juni 1997 nr. 653 (pf), kapittel 2.
  • Forskrift for ressursforvaltningen i petroleumsvirksomheten av 18. juni 2001 (rf), kapittel 2.

Kopi av de enkelte bestemmelsene er gitt som vedlegg til manualen.

Det er med virkning fra 1. juli 2009 gjort endringer i petroleumsloven og forskrift til lov om petroleumsvirksomhet som går ut på å ha om bord utstyr for elektronisk posisjonsrapportering for fartøy som driver undersøkelse etter petroleumsvirksomhet.

 

Undersøkelse etter petroleum

Undersøkelser etter petroleum på norsk kontinentalsokkel kan utføres i henhold til en undersøkelsestillatelse eller innenfor en utvinningstillatelse, jf. petroleumsloven §§ 2-1 og 3-3. Undersøkelsestillatelse gis normalt for ett år om gangen. Utvinningstillatelsen gis for inntil 10 år (initiell periode) og kan senere forlenges.

En undersøkelse innenfor petroleumslovens virkeområde kan omfatte geologiske, petrofysiske, geofysiske, geokjemiske og geotekniske aktiviteter, herunder grunne boringer, samt drift og bruk av innretning i den utstrekning den anvendes til undersøkelse (petroleumsloven § 1-6 bokstav e). Seismisk datainnsamling er derfor en av flere typer aktiviteter som begrepet undersøkelse kan omfatte.

En undersøkelsestillatelse gir rett til undersøkelse etter petroleum innenfor alle områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet. Den gir ikke enerett til undersøkelse i de områder som er nevnt i tillatelsen og heller ikke fortrinnsrett ved tildeling av utvinningstillatelse.

Oljedirektoratet er delegert myndighet til å utstede undersøkelsestillatelser. Tillatelsen inneholder standardvilkår som gjelder for undersøkelsene. I tillegg til standardvilkårene kan det settes individuelle vilkår.

En utvinningstillatelse tildeles i regi av Olje- og energidepartementet og gir som utgangspunkt en eksklusiv rett til å samle inn seismikk innenfor det tildelte areal.

 

Melding av undersøkelsen

Før en undersøkelse iverksettes, sender rettighetshaver en melding om planene for datainnsamlingen til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Forsvarsdepartementet. Oljedirektoratet mottar tilbakemeldinger fra de andre institusjonene som gir faglige råd, blant annet basert på antatt militær aktivitet, fiskeriaktivitet eller gyteperioder i forhold til den enkelte undersøkelsen.

På basis av tilbakemeldingene gir Oljedirektoratet en tilrådning til rettighetshaver. Normalt vil Oljedirektoratet tilrå at tilbakemeldinger fra de øvrige etatene tas til følge. Dersom Oljedirektoratet mottar tilbakemelding som er negativ i forhold til meldt aktivitet, vil Oljedirektoratet, gjennom kontakt med rettighetshaver for undersøkelsen, søke å få tilpasset aktiviteten til de gitte tilbakemeldinger.

Oljedirektoratet kan i sin tilrådning legge inn forutsetninger for hvordan Oljedirektoratet forventer at undersøkelsen skal foregå. Dette vil som oftest gjelde fiskeriaktivitet som måtte være i gang eller som igangsettes under datainnsamlingen. Formålet er at konfliktsituasjoner ikke skal oppstå. Rettighetshaver blir også gjort oppmerksom på den generelle forrangsretten for pågående fiske.

Etter avsluttet saksbehandling kunngjør Oljedirektoratet den planlagte aktiviteten med angivelse av område og forventet tidsintervall.

 

Andre aktiviteter der seismiske undersøkelser kan inngå

Innsamling av seismiske data kan også skje på annet rettslig grunnlag:

  • Vitenskapelig undersøkelsestillatelse (lov om vitenskaplige undersøkelser mv.)
  • Trasé- og andre grunnundersøkelser (borestedsundersøkelser), ref petroleumsforskriften § 30 og ressursforskriften § 7.
  • Innsamling av data i myndighetenes egen regi.

Ved seismisk testeaktivitet uten tilknytning til en spesifikk undersøkelse er Kystverket kontaktinstans for virksomheten.


Tema: Seismikk