4. Om utforming og innsendelse av den fiskerikyndiges loggbok

baat_125
22.11.2010

Den fiskerikyndige er ansvarlig for innsendelse av ferdig loggbok etter toktet. Fristen er to uker etter endt tokt, og loggboken sendes Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet.

Den fiskerikyndige har plikt til å sende inn loggbok på fastsatt format.

 

Format

Det er ønskelig at loggboken sendes inn på elektronisk format.

Standard oppsett for loggboken er vedlagt og finnes også på Oljedirektoratets nettsted (www.npd.no). De ulike skjemaene som inngår i loggboken finnes også i nedlastbare versjoner på nettstedet.

Merk at dokumenter og trykksaker som skal kunne leses på papirversjon skal skrives med Times New Roman, størrelse 12, og ikke i andre fonttyper.

Loggboken skal bestå av fire hoveddeler i nevnte rekkefølge:

Standard forside:

Her skal opplysninger fylles ut så langt disse kan fremskaffes, spesielt survey-navn og referanse (saksnummer) fra Oljedirektoratet og eventuelt Fiskeridirektoratet.

Sammendrag:

Det gis en kort oppsummering av undersøkelsens forløp og eventuelle hendelser, samt andre forhold i forbindelse med undersøkelsen som kan være relevant. Deltakelse på oppstartsmøte skal omtales.

Loggbok fra toktet:

Føring av loggbok gjøres nøyaktig med en balansert mengde detaljbeskrivelser. Beskrivelse av fiskeriaktiviteten og kontakt med fartøy i et område anses som viktige elementer i en slik sammenheng. Beskrivelse av forløp med tidsangivelse skal være ført på en slik måte at er det mulig å rekonstruere eventuelle hendelser fartøyet har vært involvert i.

I tilfeller det oppstår en hendelse, må særlig følgende beskrives:

 • Dato og klokkeslett
 • Posisjon
 • Værforhold (vindstyrke, vindretning og bølgehøyde)
 • Kort beskrivelse av situasjonen. Dette kan være for eksempel: 
  - fartøyets gjøremål (inn- og utsetting, samt sleping av kabler) 
  - tap av utstyr i forbindelse med seismisk kabelarbeid
  - eller elektromagnetiske undersøkelser skal angis i loggbok 
  - fiskeriaktivitet i området 
  - kontakt eller manglende kontakt med fartøy
  - konfliktsituasjoner
  - generelle observasjoner som kan være relevante for tillatelsen

 

Statistikkskjema – Tilleggsskjema til loggbok

Det er ønske fra myndighetene å få bedre oversikt over aktiviteten på feltet når det foregår seismisk datainnsamling. Den fiskerikyndige skal derfor daglig føre rapport på fastsatt skjema, og vedlegge dette sammen med loggboken.

Ved oppstart av den fiskerikyndiges periode, skal det merkes av om det foreligger bakgrunnsinformasjon for toktet, samt gis informasjon om innsamlingen og den fiskerikyndige. Daglig skal det merkes av for produksjon, aktivitet og kommunikasjon på feltet. Det er viktig at dette gjøres fortløpende og etter beste skjønn, og ikke oppsamles til toktets avslutning. Merk særlig ”antall hendelser med fiskefartøy”. Med dette skal forstås større hendelser der det har vært et problem som ikke kunne løses på stedet mellom fiskerikyndig og fiskefartøy, og hvor andre instanser (Kystvakten) måtte involveres.


Tema: Seismikk