4. Utslipp og prognoser for norsk sokkel

NOx-rapport-endelig

Innhold på siden:


 

4.1 Totale NOx-utslipp

Figur 3 viser utslipp og prognoser angitt i forbindelse med innrapporteringen til revidert nasjonalbudsjett for 2013. De historiske utslippene som er vist i figuren framstår litt varierende fra 1997 til 2012. Disse variasjonene er tilsynelatende og trenger en forklaring.

 

Figur 3 - Last ned pdf

Figur 3 Historiske utslipp og prognoser for NOx i norsk petroleumsindustri
(Kilde: OED/OD, Faktaheftet 2013)

 

Utslipp av NOx har tradisjonelt blitt beregnet ved å multiplisere forbruket av brennstoff (gass eller olje/diesel) med en utslippsfaktor. Som beskrevet i kapittel 3, ble det tidligere benyttet en sokkelspesifikk faktor. Denne kom fram ved målinger på enkelte innretninger og antakelser om gjennomsnittlig lastgrad. Den tilsynelatende økningen i utslipp fra 1999 til 2000 som vist i figuren, skyldes nye krav om å benytte felt/innretningsspesifikk utslippsfaktor. Dette medførte at gjennomsnittlig utslippsfaktor økte med ca. 10 prosent. Den reelle økningen fra 1999 til 2000 er derfor mindre enn det ser ut på figuren. Fra 2007 ble utslippsfaktoren for beregning av NOx-utslipp fra fakkel sterkt redusert, samtidig som det var uvanlig høy fakling fra oppstart av Snøhvitproduksjonen på Melkøya i 2007 og delvis 2008. Dette forklarer noe av ujevnhetene i figuren i denne perioden.

 

4.2 Utslipp og produksjon

De totale utslippene av ulike utslippsprodukter på norsk sokkel må ses i lys av at aktiviteten innenfor petroleumsindustrien har vært økende siden oppstarten rundt 1965-1970. Selv om produksjonen på enkelte felt har gått ned og enkelte felt er nedstengt, blir nye felt satt i drift.

Den totale produksjonen på sokkelen nådde en topp rundt 2005, og har siden sunket. Figur 4 viser dette. Figuren viser også at det i hovedsak er oljeproduksjonen som går ned, mens gassproduksjonen har økt.

Figur 4 - Last ned pdf

Figur 4 Norsk produksjon av olje og gass.
Kilde: OED/OD, Fakta 2013

 

Det forventes ikke en automatisk nedgang i NOx-utslippene selv om produksjonen går nedover. Figur 5 viser NOx-utslipp per produsert enhet oljeekvivalenter siden 1997 og fram til 2012. Utslippene per produsent enhet har vært forholdsvis stabile. Dagens felt produserer lenger enn opprinnelig antatt fordi ressurser fases inn fra omliggende undervannsanlegg. Dette fører til at kraftgenereringsutstyret benyttes lenger og utslippene holdes konstante.

 

Figur 5 - Last ned pdf

Figur 5 Relative NOx-utslipp
(Kilde: EW/OD)

 

4.3 Utslipp per kilde

Ulikt utstyr har ulike utslippsmengder. Det går tydelig fram av Figur 6 nedenfor.

 

Figur 6 - Last ned pdf

Figur 6 NOx-utslipp per utstyrstype
(Kilde: EW)

 

Figuren viser tre viktige forhold:

  1. De to kildene gir høyest utslipp er turbiner og motorer.
  2. NOX - utslippene fra gassturbiner er gradvis blitt redusert i den siste femårsperioden, totalt med ca. 4800 tonn (14 prosent), mens utslippene fra motorer har vist motsatt tendens og økt jevnt over hele perioden med ca. 3200 tonn (21 prosent).
  3. NOx-utslippene fra fakkel etter 2007 er minimale sammenlignet med de to store kildene. Dette skyldes at utslippsfaktorene er justert fra et mer konservativt nivå med ca. 90 prosent fra og med 2007. 

 

Utviklingen i bruk av motorer er aktivitetsstyrt og skyldes blant annet at flere felt etter hvert blir utbygget med havbunnsinnretninger. Ved hjelp av standard havbunnsløsninger er flere små funn blitt teknisk mulig og samfunnsmessig lønnsomme på grunn av reduserte enhetskostnader. Boring og brønnoperasjoner på slike felt utføres av mobile rigger. Nyere mobile boreinnretninger er blitt større for å kunne operere i mer værharde strøk. Under operasjon, spesielt på store havdyp hvor oppankring ikke er mulig, holdes riggene i posisjon ved hjelp av dynamisk posisjonering (DP). Dette øker kraftbehovet og dermed NOxutslippene dersom vi sammenligner med rigger som ligger for anker. Figur 7 viser utviklingen av utslipp fra faste og mobile innretninger. Den viser tydelig at utslippene fra faste innretninger avtar, mens utslippene fra mobile rigger øker.

 

Figur 7 - Last ned pdf

Figur 7 NOx-utslipp per innretningstype
(Kilde: EW)

 

Utslippsregnskapet viser at utslippene fra faste innretninger hvor hovedgeneratorene er turbiner, er redusert med 27,8 prosent fra 2000 til 2012. Nedgangen i NOx-utslipp på faste innretninger skyldes at en større andel av turbinutslippene kommer fra lav-NOx-turbiner.


Topics: Environment

10.07.2013