Guidelines

14.09.2018
Guidelines
  English   Norwegian
Wells - Designation of wells and wellbores   Brønner, betegnelser og klassifisering. Kun engelsk.

Wells - Blue book table A1- reporting requirements for digital well data

  Brønner, blå bok tabell A1. Kun engelsk.
Wells - Reporting requirements for digital well data ("Blue book")   Brønner - Digital rapportering blå bok. Kun engelsk.
Fiscal measurement of oil and gas   Fiskal måling av olje og gass. Kun engelsk.

Geophysical data - Guidelines for reporting ("Yellow book")

  Geofysiske data - Veiledning for rapportering gul bok. Kun engelsk.


Geophysical data - Yellow Book table S1

  Geofysiske data - Gul bok tabell S1. Kun engelsk
Geochemical analysis   Geokjemiske analyser. Kun engelsk.

Implementation of seismic surveys on the Norwegian Continental Shelf. Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel
Classification of petroleum resources on the Norwegian Continental Shelf Klassifisering av petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel
Standards relating to measurement of petroleum for fiscal purposes and for calculation of CO2-tax    Standarder relatert til måling av petroleum for fiskale formål og beregning av CO2-avgift. (Kun engelsk.) 

Guidelines for plan for development and operation of a petroleum deposit
(PDO) and plan for installation and operation of facilities for transport and utilisation of petroleum (PIO). March 2018.
Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Mars 2018.

Consent for commencement and continuation within the resource management area.

Samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet

Status report in connection with surrender, lapse or expiry of a production licence
Statusrapportering ved oppgivelse, bortfall eller utløp av en utvinningstillatelse
Status report in connection with surrender, lapse or expiry – Table 5 Prospect Data Statusrapport ved oppgivelse, bortfall eller utløp – Tabell 5 Prospektdata
Status report before start-up of production

Statusrapport før oppstart av produksjon

  Application for exemption from land tax for deposits that are included in the PUD or by drilling an exploration well. In norwegian only. Søknad om fritak for arealavgift for forekomster som er inkludert i PUD eller ved boring av en undersøkelsesbrønn
  Application for production permits
Søknad om produksjonstillatelse 
Development of trans-boundary oil and gas fields

Utvikling av grenseoverskridende olje- og gassfelt  


Annual status report for fields in production

Årlig statusrapport for felt i produksjon. Kun engelsk.