Regulations

02.01.2018
Royal Decrees
English Norwegian - All links to Lovdata
Regulations relating to the use of facilities by others Forskrift om andres bruk av innretninger
  Forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger
Regulations for determining the norm price Forskrift om fastsetting av normpriser
Regulations relating to the Petroleum Register Forskrift om Petroleumsregisteret
Regulations relating to compensation to fishermen for lost fishing time at the location, recording and bringing ashore of scrap that is not derived from petroleum activities. Forskrift om kompensasjon til fiskere for tapt fangsttid ved lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap som ikke stammer fra petroleumsvirksomhet
Regulations relating to refunding of expenses in connection with regulatory supervision of safety, working environment and resource management in the petroleum activities Forskrift om refusjon av utgifter for tilsyn med ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten
Regulations relating to interest on repayment of overpaid amounts of CO2 tax Forskrift om renter ved tilbakebetaling av for meget innbetalt CO2-avgift
Regulations relating to scientific research for natural resources on the Norwegian continental shelf etc. Resolusjon om vitenskaplige undersøkelser etter naturforekomster på den norske kontinantalsokkel m.v.
Regulations relating to the Act on 29 November 1996 No. 72 relating to petroleum activities, Chapter 8 on compensation to fishermen. Forskrift til lov om 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet kapittel 8 om erstatning til fiskere
Regulations to Act relating to petroleum activities Forskrift til lov om petroleumsvirksomhet
Regulations relating to exploitation of subsea reservoirs on the continental shelf for storage of CO₂ and relating to transportation of CO₂ on the continental shelf
Forskrift om utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO₂ og om transport av CO₂ på kontinentalsokkelen

 

 

NPD regulations
English Norwegian
Regulations relating to measurement of petroleum for fiscal purposes and for calculation of co2-tax (the measurement regulations) Forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning ab CO2-avgift (måleforskriften)
Comments to regulations relating to measurement of petroleum for fiscal purposes and for calculation of CO2 tax Merknader er oppført i selve forskriften.
Regulations relating to resource management in the petroleum activities (Resource management regulations)
Forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften)
Regulations relating to documentation in connection with storage of CO2 on the shelf
Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO₂ på sokkelen