Konsesjonsrunder

De nummererte konsesjonsrundene på norsk sokkel omfatter umodne områder. Disse rundene lyses vanligvis ut annenhvert år. Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO), som omfatter de modne delene av sokkelen med kjent geologi og god infrastruktur, lyses ut årlig. Selskaper som ønsker å bli operatør eller rettighetshaver på norsk sokkel må først prekvalifiseres.

Nominasjon til 24. konsesjonsrunde
UMODNE OMRÅDER
MODNE OMRÅDER

24. konsesjonsrunde

11 selskap har søkt om utvinningsløyve i 24. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Søknadsfristen gjekk ut 30. november. I denne konsesjonsrunden blei 102 blokker eller deler av blokker lyst ut. Av desse er 9 i Norskehavet og 93 i Barentshavet.

TFO 2017

Da søknadsfristen for Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2017) gikk ut 1. september, hadde myndighetene mottatt søknader fra 39 selskaper. Det er 6 flere enn i fjorårets runde.

Tidligere runder og tildelinger, se arkiv 
     
Seismikk   

Tilgjengelig seismikk 

Alle seismisk data som samles inn på norsk sokkel må leveres til OD. Avhengig av type data, blir disse frigitt etter to, fem eller ti år slik at andre kan bruke dem.

Oversikt over seismiske data

Letemodell

 

 

Letemodeller og SHAPE-filer

En letemodell er et geografisk og stratigrafisk avgrenset område hvor flere geologiske faktorer opptrer sammen, som reservoarbergart, felle, moden kildebergart og migrasjonsvei, slik at petroleum kan påvises.

Last ned letemodeller

NPD bulletins  

NPD bulletins

NPD-bulletinene oppsummerer den gjeldende stratigrafiske nomenklaturen (navnefortegnelsen) på norsk sokkel. Stratigrafien er den grenen av geologien som blant annet forsker på lagdeling, alder, sammensetning og fordeling av lagdelte geologiske avleiringer.

Gå til oversikt under publikasjoner

Økt verdiskaping

Et stort mangfold av selskaper fremmer konkurransen og bidrar til en mer effektiv utnyttelse av ressursene. Norske myndigheter legger derfor til rette for at nye aktører kan etablere seg på sokkelen. Alle nye aktører må prekvalifiseres før de kan søke utvinningstillatelse.

Det overordnede kravet til nye aktører er at de gjennom sin petroleumsfaglige kompetanse bidrar til verdiskapingen. Samtidig er det viktig at nye aktører har HMS-kompetanse som kan styrke sikkerheten på sokkelen.

Arealavgiften er et virkemiddel for å modne fram funn til utbygging og produksjon. Den betales årlig for hver kvadratkilometer av området som omfattes av en utvinningstillatelse.

Avgiften betales ikke for områder med aktiv letevirksomhet eller produksjon.

relevant

Les mer om norsk letepolitikk på norskpetroleum.no