18. konsesjonsrunde

06.03.2003
Olje- og energidepartementet har sendt ut invitasjon til nominasjoner for 18. konsesjonsrunde.

Det kan nomineres blokker i områder åpnet for petroleumsvirksomhet sør for 68 grader nord.

Frist for innlevering av nominasjon er 1. august 2003 og utlysningen vil skje i løpet av 2. halvår 2003. Tildeling vil finne sted medio 2004.

Retningslinjer for nominasjon av blokker til 18. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel

Antall blokker bør begrenses oppad til 15 og  deles i to kategorier; "interessante" og "svært interessante". Nominasjonene bør ikke overskride én A4-side for hver blokk/blokkombinasjon som nomineres.

Følgende punkter ønskes omtalt:

 • blokknavn
 • datagrunnlag
 • letemodell/stratigrafisk nivå
 • hydrokarbontype
 • anslag over ressurspotensiale, hvis mulig
 • kritiske faktorer
 • andre forhold

  Det er ønskelig at følgende figurer vedlegges:
 • seismisk linje over prospekt/prospektmulighet
 • kart (inkludert koordinater) med omriss av prospekter/prospektmuligheter eller letetrender

Nominasjonene skal være Olje- og energi departementet i hende innen 1. august 2003. Kopi av nominasjonen oversendes samtidig Oljedirektoratet

For mer informasjon les "18. konsesjonsrunde - invitasjon til å nominere blokker" på OEDs nettsted.