Nominasjon av blokker til 19. konsesjonsrunde

15.10.2004
Olje- og energidepartementet inviterte torsdag oljeselskapene til å nominere blokker og/eller blokkombinasjoner de mener bør inkluderes i 19. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel. Frist for nominasjonene er 23. februar 2005, klokken 12.00.

Oljeselskapene inviteres til å nominere blokker i de områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet i Norskehavet og Barentshavet.

Unntatt er:

  • Områder som er konsesjonsbelagt
  • Områder som er inkludert i "de forhåndsdefinerte områdene" (oppdateres ifm. utlysning av "Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2005" i januar 2005)
  •  Særlig verdifulle områder i Barentshavet; polarfronten, iskanten, Bjørnøya og Tromsøflaket, jf. St.meld. nr. 38 (2003-2004) Om petroleumsvirksomheten
  • De kystnære områdene i Troms og Finnmark, jf. St.meld. nr. 38 (2003-2004) Om petroleumsvirksomheten
  • Nordland VI

    Nominerte blokker bes delt i to kategorier - "interessante" og "svært interessante".

Totalt antall nominerte blokker bør begrenses oppad til 15.

Lenke til Shape-fil (DesDeg-ED50data) som viser nominerte blokker per 10.02.2005.

Frist for nominasjonene er 23. februar 2005 klokken 12.00.

Det tas sikte på å utlyse 19. konsesjonsrunde før sommeren 2005. Tildeling av nye utvinningstillatelser er planlagt første kvartal 2006.

Pressemelding fra OED

Brev fra OED til selskapene vedlagt retningslinjer og adresseliste

Kontaktperson i OD:
Kari Ofstad, tlf 51876243