Nominasjon av blokker til 20. konsesjonsrunde

26.10.2007
Olje- og energidepartementet inviterte torsdag oljeselskapene til å nominere blokker og/eller blokkombinasjoner de mener bør inkluderes i 20. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel. Frist for nominasjonene er 15. januar 2008 klokken 12.00.

Retningslinjer for nominasjon av blokker til 20. konsesjonsrunde.

Oljeselskapene inviteres til å nominere blokker i de områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Unntatt er:
Områder som er konsesjonsbelagt
Områder som er inkludert i "de forhåndsdefinerte områdene" (TFO)
Særlig verdifulle områder i Barentshavet: polarfronten, iskanten og Bjørnøya.
De kystnære områdene i Troms og Finnmark.
Eggakanten, Nordland VI, Nordland VII, Troms II.

Les mer om betingelsene for unntak i "Forvaltningsplanen" (St.meld.nr. 8 (2005-2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten).

Nominerte blokker bes delt i to kategorier - "interessante" og "svært interessante".

Totalt antall nominerte blokker bør begrenses oppad til 15.

Det tas sikte på å utlyse 20. konsesjonsrunde før sommeren 2008. Tildeling av nye utvinningstillatelser er planlagt våren 2009.

Pressemelding fra OED

Brev fra OED til rettighetshavere og prekvalifiserte selskap

Kontaktperson i OD:
Kari Ofstad, tlf 51876243, Dag Helliksen tlf 51876179