Nominasjon av blokker til 22. konsesjonsrunde

02.11.2011
Olje- og energidepartementet (OED) inviterte 2. november oljeselskapene til å nominere blokker og/eller blokkombinasjoner de mener bør inkluderes i 22. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

Selskapene inviteres til å nominere blokker i områdene som er åpnet for petroleumsvirksomhet i Norskehavet og Barentshavet.


Invitasjonen til å nominere blokker gjelder ikke:

  • områder som er konsesjonsbelagt
  • områder som er inkludert i ”de forhåndsdefinerte områdene”
  • ”områder der det ikke skal igangsettes petroleumsvirksomhet” jf. Meld. St. 10 (2010-2011) oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten; polarfronten, iskanten, Bjørnøya, de kystnære områdene i Troms og Finnmark, Nordland VI og VII og Troms II
  • ”områder der det ikke skal utlyses konsesjoner før oppdatering senest i 2014”, jf. St.meld. nr. 37 (2008-2009) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan); Mørebankene, Iverryggen og Froan/Sularevet.

Selskapenes nominasjoner vil ligge til grunn ved departementets vurderinger knyttet til utlysning av arealer i 22. konsesjonsrunde.

OED ber om at nominerte blokker deles i to kategorier – ”interessante” og ”svært interessante”. Totalt antall nominerte blokker bør begrenses oppad til 15.

Nominerte blokker bør ha en kortfattet omtale etter mal fra retningslinjene. Retningslinjer for omtale av nominerte blokker finnes på Oljedirektoratets nettsted. På nettstedet vil det også bli lagt ut lenke til Shape-fil med blokker som kan nomineres.

Nominasjonen skal være Olje- og energidepartementet i hende innen 11. januar 2012 klokken 12.00. En kopi av nominasjonen skal samtidig oversendes Oljedirektoratet.


Les mer om betingelsene for unntak:


Les mer:


Kontaktpersoner i OD: