Nominasjon av blokker til 24. konsesjonsrunde

23.09.2016
Olje- og energidepartementet har i brev av 29. august og 8. september invitert oljeselskapene til å nominere blokker i forbindelse med 24. konsesjonsrunde.

De nummererte konsesjonsrundene omfatter de åpnede, umodne delene av norsk sokkel, der potensialet for å gjøre store funn er størst.

Selskapenes nominasjoner er kunnskapsinnhenting, og blir en viktig del av beslutningsgrunnlaget for Olje- og energidepartementets vurderinger ved utlysning av arealer i 24. konsesjonsrunde.

Departementets forslag til utlysning vil bli lagt ut på høring. Utlysningen av 24. konsesjonsrunde er ventet før sommeren 2017.

Alle områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet kan nomineres i 24. konsesjonsrunde, med unntak av:

  • Områder som er konsesjonsbelagt.
  • Områder som er inkludert i TFO-området (Tildeling i forhåndsdefinerte områder).
  • Områder som har begrensninger som følger av forvaltningsplanene for havområdene og områder der regjeringen har forpliktelser overfor samarbeidspartiene.

De blokker som departementet ønsker å motta nominasjoner til i 24. konsesjonsrunde framgår av kart, se lenke øverst til høyre.

Nominerte blokker deles i to kategorier – ”interessante” og ”svært interessante”. Totalt antall nominerte blokker bør begrenses oppad til 15. De nominerte blokkene skal ledsages av en kortfattet omtale etter mal fra retningslinjene.

Nominasjonen skal være Olje- og energidepartementet i hende 30. november 2016 klokken 12.00. En kopi av nominasjonen skal samtidig oversendes Oljedirektoratet.

 

Les mer om betingelsene for unntak:

 

Les mer:

 

Kontaktpersoner i OD: